Innkalling til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, tirsdag 12. mai 2015 kl 16.30.

Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker.

Årsrapport og Business Review 2014 kan lastes ned fra selskapets hjemmeside www.farstad.com.

Innkalling med saksvedlegg vil bli sendt til alle aksjonærer.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 13. mai 2015. Utbytte forventes utbetalt 27. mai 2015.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (31 AHTS, 26 PSV og 5 SUBSEA) samt 2 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12