Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, tirsdag 15. mai 2012 kl. 16.00.

Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker.

Årsrapport og Virksomhetsrapport 2011 kan lastes ned fra vår hjemmeside www.farstad.com.

Innkalling med trykt versjon av årsrapport og virksomhetsrapport er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 16. mai. Utbytte forventes utbetalt 29. mai.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 54 skip (30 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12