Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, torsdag 19. mai 2011 kl. 16.00.

 
Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker samt årsrapport 2010.
Årsrapporten kan også lastes ned fra vår hjemmeside www.farstad.com.
 
Innkallingen med trykt versjon av årsrapporten vil bli sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.
 
Aksjene noteres eksklusive utbytte 20. mai. Utbytte forventes utbetalt 30. mai.
 
 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

 

  

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12