Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, onsdag 19. mai kl. 16.00.
 
Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker samt årsrapport 2009.
 
Innkallingen med vedlegg vil også bli sendt i posten i dag til alle aksjeeiere med kjent adresse. Årsrapporten kan fra i dag lastes ned fra vår hjemmeside www.farstad.com. Den trykte årsrapporten vil bli sendt til aksjeeierne i midten av april. 
 
Aksjene noteres eksklusive utbytte 20. mai. Utbytte forventes utbetalt 1. juni.
 
 

Kontaktperson:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (24 PSV, 31 AHTS og 3 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.850. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12