RAPPORT FOR 4. KVARTAL 1999 - Å R S R E S U L T A T 1 9 9 9


Etter to svært gode år ble 1999 et svakere år for supplyskipsrederiene. Farstad Shipping ASA fremlegger et resultat som til en viss grad bærer preg av dette. Selve driften av skipene har i 1999 vært tilfredsstillende uten større uhell. Utviklingen fra 3. til 4. kvartal gir håp om at markedet kan være i ferd med å snu. Spesielt gjelder dette for aktiviteten i Østen/Australia.

RESULTAT 1999
Farstad Shipping oppnådde for 1999 driftsinntekter på NOK 801,5 mill. (NOK 768,7 i 1998). Det er i 1999 ikke gjennomført salg av skip, mens driftsinntektene for 1998 inkluderer en salgsgevinst på NOK 62,0 mill. Økning i fraktinntekter må sees i sammenheng med økning av antall skip i flåten.

Bokført resultat før skatt ble NOK 86,0 mill. Tilsvarende resultat for 1998 var NOK 258,7 mill.
Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 292,8 mill. mot NOK 309,3 mill for samme periode i 1998. Kontantstrøm pr. aksje ble NOK 6,46 (NOK 6,82).
*) Kontantstrøm definert som resultat før skatt og salg av skip + avskrivninger + disagio vedr. oppskrivning av gjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 426,5 mill. (NOK 347,6 mill.). Hovedårsaken til de økte kostnadene er økningen i antall skip. Driftsresultat før avskrivninger og finans, eksklusiv salgsgevinster, ble i 1999 på NOK 374,9 mill.(NOK 359,1mill.). Ordinære avskrivninger utgjør NOK 159,6 mill. (NOK 118,9 mill.).

Netto finanskostnader utgjør NOK 129,3 mill. (NOK 43,3 mill.). Dette inkluderer en urealisert disagio på NOK 47,3 mill.(agio NOK 6,3 mill.) som følge av kursregulering av selskapets pantegjeld i valuta. Gjeld i valuta betjenes med inntekter fra langsiktige befraktningsavtaler i valuta.

RESULTAT 4. KVARTAL 1999
For 4. kvartal ble driftsinntektene NOK 209,1 (NOK 201,9). Driftsresultatet etter avskrivninger på NOK 43,7 mill. (NOK 36,2 mill.) ble NOK 55,2 mill. (NOK 68,8 mill.).

Netto finanskostnader utgjør NOK 52,6 mill. (NOK 27,5 mill.). Dette inkluderer disagio på NOK 27,5 mill. (NOK 14,7 mill.i 4. kv.1998) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta.

Resultat før skatt ble NOK 2,5 mill. (NOK 48,7 mill.). Kontantstrøm*) for 4. kvartal ble NOK 73,7 mill. (NOK 92,2 mill.).

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR
Pantegjelden er i perioden nedbetalt med NOK 127,5 mill. Rentebærende pantegjeld var pr. 31.12.99 NOK 1693,1 mill. Av selskapets pantegjeld ved årskiftet var 38,4% i USD, 18,8% i GBP, 2,1% i AUD og 40,7% i NOK. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 199,6 mill.

Konsernets bokførte egenkapital var pr. 31.12.99 NOK 1223,7 mill. tilsvarende NOK 27,00 pr. aksje. Selskapet har ved årskiftet innhentet anslag på markedsverdien av skipene (certepartifrie) fra tre skipsmeglere. Gjennomsnittet av disse verdianslagene gir en verdijustert egenkapital på NOK 44,05 pr. aksje. Det har vært et verdifall på flåten i 1999 på ca. 12%.

NY REGNSKAPSLOV
Sammenligningstall for 1998 er omarbeidet i henhold til reglene i den nye regnskapsloven. Dette medførte en inntektsføring i 1999 av latent agio på NOK 16,4 mill.og en tilsvarende økning av
selskapets egenkapital pr. 31.12.98. Endringen skyldes at pantegjelden er redusert med en latent kursgevinst.

AKSJONÆRFORHOLD
Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen et utbytte til aksjonærene på NOK 1,00 pr. aksje.
Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 10. mai.

Aksjekursen var ved utgangen av året NOK 25,50. Dette gir selskapet en børsverdi på ca. NOK 1.156 mill. Kursen har i 1999 beveget seg mellom NOK 19,00 og NOK 26,80. Antall aksjonærer er ca. 2.500. Utenlandske aksjonærer eier ved årsskiftet ca. 5,2 % av aksjene.

FLÅTEN
Plattformskipene (PSV) Far Strider og Far Supplier ble levert fra Kværner Govan, Glasgow henholdsvis 12. januar og 12. mars. Ankerhåndteringsskipet (AHTS) Far Sovereign ble levert fra Langsten Slip og Båtbyggeri AS 25. juni. Far Star (PSV) ble levert fra Brattvaag Skipsverft AS 19. august.

Selskapets flåte består av 34 skip, hvorav av 15 (PSV) og 18 (AHTS) samt ett fartøy for legging av fleksible rørledninger. Av disse eies 2 PSV og 7 AHTS gjennom samarbeidsselskapet med P&O, Australia (Farstads andel 50%), mens 1 AHTS er innbefraktet til dette selskapet på bareboat avtale. Farstad Shipping har 1 AHTS under bygging for levering i februar 2000.

MARKED/BESKJEFTIGELSE
Etterspørselen etter supplyskip i Nordsjøen ble ytterligere redusert i 4. kvartal. Dette medførte ytterligere fall i utnyttelsesgraden for Nordsjøtonnasjen. Fallet i 4. kvartal ble imidlertid begrenset som følge av netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen. Mens den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden i 1. halvår var ca. 89% (95% i 1.halvår 1998) falt den til ca. 85% (97%) i 3. kvartal og 82% (93%) i 4. kvartal.

Ratene i 1. kvartal 2000 forventes fortsatt å være lave. Det er først når utnyttelsesgraden i markedet nærmer seg 90% at det gjør vesentlig utslag på ratene. Ved fortsatt netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen kan en våren/sommeren 2000 gi utnyttelsesgrader på dette nivået.

Selskapet har i 4. kvartal hatt 1 PSV i opplag. Far Sky og Far Senior forlot Nordsjøen medio november for å påbegynne 6 måneders arbeid for BP/Amoco utenfor Trinidad.

I Australia/Østen har aktiviteten i 4. kvartal vært klart bedre enn i 3. kvartal, noe som har medført at flåten i denne regionen har hatt relativt god beskjeftigelse i kvartalet. Aktiviteten ser ut til å holde seg godt oppe også i første halvår 2000. Lady Sandra og Lady Audrey påbegynte sine 20 måneders kontrakter i slutten av januar, mens Lady Cynthia påbegynner 12 måneders kontrakt i Vietnam i slutten av mars.

Brasil blir stadig et viktigere marked for Farstad. I 1999 kom ca. 28% av inntektene fra dette markedet. Aktiviteten forventes å være økende fremover, spesielt med sikte på at utenlandske oljeselskaper i inneværende år vil starte sine boreprogrammer på brasiliansk sokkel.

Eksisterende kontrakter gir selskapet en kontraktsdekning på ca. 90% i 1. halvår og ca. 75% i 2. halvår.

Det vil bli gitt en presentasjon av resultatet, selskapet og markedsforholdene i Shippingklubben torsdag 24. februar kl. 08.30.

For pressemelding med tabeller, følg linken nedenfor.

Dokumenter og linker