RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000


Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 300,2 mill. (NOK 209,1 mill. i 4. kvartal 1999). I driftsinntektene inngår en gevinst på NOK 44,1 mill. vedr. salg av skip. Forøvrig skyldes økningen i hovedsak bedrede markedsforhold. Bokført resultat før skatt ble NOK 113,3 mill. (NOK 2,5 mill.). Konsernets kontantstrøm*) i perioden er NOK 137,8 mill. (inkl. salgsgevinst) mot NOK 73,7 mill. for samme periode i 1999.
*)Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger+/- latent disagio/agio vedr. selskapets pantegjeld i valuta.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 124,5 mill. (NOK 110,2 mill.). Driftsresultatet ble på NOK 130,7 mill. (NOK 55,2 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 44,9 mill. (NOK 43,7 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 17,4 mill. (NOK 52,6 mill.) etter at det er inntektsført urealisert agio med NOK 20,4 mill. (utgiftsført urealisert disagio NOK 27,5 mill.) knyttet til selskapets pantegjeld i valuta.

Resultat pr. 31.12.2000
Driftsinntektene pr. 31.12.00 ble NOK 1.063,4 mill. (NOK 801,5 mill.) inklusiv salgsgevinst på NOK 74,2 mill. Bokført resultat før skatt ble NOK 248,3 mill. (NOK 86,0 mill.) etter at det er utgiftsført NOK 33,6 mill. (NOK 47,3 mill.) i urealisert disagio knyttet til selskapets pantegjeld i valuta. Konsernets kontantstrøm er NOK 464,4 mill. (inkl. salgsgevinst) mot NOK 293 mill. i 1999.

Driftsresultatet ble på NOK 400,0 mill. (NOK 215,4 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 481,0 mill. (NOK 426,5 mill.), ordinære avskrivninger NOK 182,4 mill. (NOK 159,6 mill.). Netto finanskostnader før urealisert disagio (se ovenfor) ble NOK 118,1 mill. (NOK 82,0 mill.).

Finansiering og kapitalstruktur
Rentebærende pantegjeld pr. 31.12.00 utgjorde NOK 1.870,2 mill. (NOK 1.693,1 mill. pr. 31.12.99). Selskapets pantegjeld fordeler seg med 53,1% i USD, 17,8% i GBP og 29,1% i NOK. Denne fordelingen reflekterer selskapets internasjonale virksomhet. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 314,3 mill. (NOK 199,6 mill.).

Konsernets egenkapital pr. 31.12.00 er bokført til NOK 1.373,0 mill. tilsvarende NOK 31,06 pr. aksje. Selskapet har totalt kjøpt 1.126.100 egne aksjer, tilsvarende 2,5% av aksjekapitalen. Egenkapitalen er regnskapsmessig redusert med kostpris for disse aksjene. Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr. 31.12.2000, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 64,00.

Endringer av regnskapsprinsipp
Selskapet har pr. 30.09.00 og med virkning fra 01.01.00 endret prinsipp for føring av pantegjeld i valuta. Tidligere ble pantegjelden ført til balansedagens kurs. Dette prinsippet benyttes nå kun for den del av gjelden som ikke ansees sikret ved inngåtte befraktnings- avtaler. Øvrig pantegjeld er ført til kurs pr. 01.01.00. Endring av regnskapsprinsipp innebærer en tilpasning til gjeldende regler for god norsk regnskapsskikk.

Flåten
Siden forrige kvartalsrapport har Farstad gjennom sitt joint venture med P&O, Australia, IOS, kontrahert en PSV av design UT 755 ved Brevik Construction AS for levering i mars 2002. Totalt har vi nå 7 skip under bygging som representerer investeringer for ca. NOK 1,2 mrd. De to skipene som bygges for IOS, har begge langsiktige kontrakter, mens de 5 heleide nybyggene er foreløpig uten fast beskjeftigelse.

Far Sky er i begynnelsen av oktober solgt til IOS. Farstad Shipping reduserte derved sin eierandel i skipet fra 100% til 50%. Salget av 50% andelen har gitt en bokført gevinst på. NOK 44 mill. i 4. kvartal.

IOS har inngått intensjonsavtale med det australske oljeselskapet Woodside Petroleum Ltd om overtagelse av deres supplyflåte. Dette innbærer at IOS sin flåte vil øke med 2 AHTS og 1 PSV. Overtakelsen forventes gjennomført i midten av mars.


Marked/beskjeftigelse
Også i 4. kvartal ble det netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen. Årsaken er høy og stigende aktivitet i andre markeder. I Nordsjøen falt etterspørselen etter supply skip noe tilbake i 4. kvartal, uten at dette i særlig grad påvirket markedsbalansen. Mens gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for den samlede Nordsjøtonnasjen i 3. kvartal var på 94% ble den i 4. kvartal på ca. 92%. Dette er på nivå med 2. kvartal. Ratenivået holdt seg godt oppe gjennom hele kvartalet. Utsiktene for inneværende år er gode. Markedsforholdene for 2002 vil i stor grad være avhengig av hvordan markedet absorberer antallet båter som er under bygging..

Aksjonærforhold
Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 32,10 og NOK 40,50 og var ved utgangen av kvartalet NOK 35,40. Kursen pr. 31.12.00 gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 1,6 mrd. Antall aksjonærer er 2.050. Utenlandske aksjonærer eier ca. 7,9% av aksjene.

Farstad Shipping har i kvartalet ervervet ytterligere 472.400 aksjer og eier ved årsslutt 1.126.100 aksjer tilsvarende 2,5% av aksjekapitalen.

Generalforsamling 3. mai 2001.
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr 1,25 pr. aksje. Styret vil også forslå en nedskrivning av antall aksjer i selskapet ved at selskapets egne aksjer slettes.


Ålesund 21.02.2001
Styret

For rapport med tabeller, følg vedlagte link:

Dokumenter og linker