RESULTAT PR. 30.09.1998


*)Kontantstrøm her definert som resultat før skatt + avskrivninger+ disagio vedr. oppskrivning av gjeld i USD.

Driftskostnadene for perioden ble NOK 250,7 mill. (NOK 198,8 mill.). Resultat før avskrivninger og finans, eksklusiv salgsgevinster, ble på NOK 254,0 mill. (NOK 259,5 mill.). Ordinære avskrivninger utgjør NOK 82,7 mill. (NOK 92,2 mill.). Netto finanskostnader ble NOK 39,8 mill. (NOK 24,9 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert disagio på NOK 2,9 mill. knyttet til kursregulering av selskapets pantegjeld i USD.

Rentebærende pantegjeld pr. 30.09.98 utgjorde NOK 1.034,5 mill. 63,5% av selskapets pantegjeld er i USD. Dette reflekterer selskapets internasjonale aktivitet. Den resterende del av pantegjelden er i NOK. Rentebærende omløpsmidler utgjorde NOK 120,8 mill. Konsernets egenkapital pr. 30.09.98 var bokført til NOK 1.169,5 mill., tilsvarende NOK 25,80 pr. aksje. Basert på de megleranslag på skipsverdiene som forelå pr. juli 1998, er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 50,50.

Aktiviteten i Nordsjøen i 3. halvår har gitt en høyere etterspørsel etter supplyskip enn det som var forventet. Dette skyldes i hovedsak større rørleggingsaktivitet utover høsten enn opprinnelig planlagt. I tillegg har utslep av prosuksjonsskipet Varg og produksjonsenheten til Sirifeltet bidratt til et stramt marked spesielt for anker- håndteringsskipene. I slutten av september var mer enn 25 skip engasjert i konstruksjonsaktivitet i Nordsjøen. Etter planene å dømme vil konstruksjons- aktiviteten holde seg på et høyt nivå også utover vinteren, noe som forventes å gi et stramt spotmarked i Nordsjøen.

Selv om Farstad for tiden ikke har skip i spot-markedet vil en likevel kunne nyte godt av et stramt marked ved videreutleie av enkelte av våre skip. Også for 1999 er en vesentlig del av flåten (ca. 80%) dekket opp gjennom inngåtte befraktningsavtaler. For år 2000 er kontraktsdekningen på ca. 65%.

Styret

Dokumenter og linker