FINANSANSATTE FÅR IKKE FORHANDLINGSRETT PÅ TJENESTEPENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER - Rikslønnsnemnda skyver ansvaret over på partene

Rikslønnsnemnda har i dag avsagt en kjennelse der flertallet i nemnda avviser Finansforbundets krav om forhandlingsrett på tjenestepensjon og personalforsikringer. Nemnda mener at dette vil representere en reform innenfor store deler av arbeidslivet og mener at det ikke er naturlig at den som institusjon innfører et slikt prinsipp mot den ene tariffparts klare innsigelser.

- Jeg er skuffet over at Finansforbundets hovedkrav ikke ble innfridd i Rikslønnsnemnda, sier forbundsleder Jorunn Berland etter at kjennelsen ble klar torsdag ettermiddag. – Vi har forsøkt å få til løsninger gjennom frivillige forhandlinger og ved bevegelse under meklingen. Jeg mener fortsatt at det var riktig av forbundet å ta ut medlemmer i konflikt da arbeidsgiverforeningen ikke var villig til å imøtekomme oss i denne viktige saken under de frivillige forhandlingene. Dette dreier seg om en sentral del av de fremtidige lønns- og arbeidsvilkårene til samtlige ansatte i vår næring. Vi kommer ikke til å gi oss i denne saken, sier hun. Gjennomslag for lønn Til tross for manglende resultat når det gjelder hovedkravet, kan forbundet likevel glede seg over å få innfridd sitt lønnskrav i sin helhet. Kravet om 1,5 % i generelt tillegg ble innfridd – selv om nemnda satt virkningstidspunktet til 12.6. og ikke 1.5. som var det opprinnelige kravet. Dette utgjør en ramme på om lag 3,6 % hvilket er på linje med det som er gitt i andre oppgjør. Nemnda har i denne saken nøyd seg med å kommentere det økonomiske kravet og omtale det som sjenerøst sammenholdt med det som er gitt andre yrkesgrupper. FA styres av NHO Finansforbundet står fast ved tidligere uttalelser om at NHO har lagt press på FA i spørsmålet om forhandlingsrett på tjenestepensjon. Det fremkom da også tydelig under den åpne delen av nemndas behandling, der NHOs representant spilte en særdeles aktiv rolle og ga konkrete føringer til FA.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner