TARIFFOPPGJØRET 2006: Avtalefestet tjenestepensjon viktigst i bank og forsikring

Avtalefestet tjenestepensjon er hovedkravet fra Finansforbundet i tariffoppgjøret for 26 000 ansatte i bank og forsikring som starter i dag. De aller fleste ansatte i finansnæringen er omfattet av ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. Ordningene er imidlertid ikke avtalefestet og forbundet er opptatt av at dagens ordninger ikke skal bli svekket.

- Innføringen av OTP (Obligatorisk Tjenestepensjon) betyr nye milliardinntekter for finansnæringen. Samtidig ser vi en tendens til at banker og forsikringsselskaper svekker pensjonen for egne ansatte. Det kan vi ikke akseptere, sier forbundsleder Jorunn Berland og viser til at denne utviklingen allerede har begynt i flere selskaper. - Når arbeidstakere flest får bedre pensjonsordninger, kan ikke våre medlemmer akseptere å få dårligere ordninger, fortsetter hun og viser til at de som skal selge OTP selv kan risikere å bli de største taperne. På YS’ inntektspolitiske konferanse i februar var statsminister Jens Stoltenberg helt tydelig på at intensjonen med OTP ikke er at de som har pensjonsordninger fra før skal få dårligere vilkår som følge av den nye loven, men at alle arbeidsgivere plikter å opprette en pensjonsordning for sine ansatte som må oppfylle gitte minstekrav. Flere arbeidsgivere i bank og forsikring har benyttet sin styringsrett og endret pensjonsordningene for de ansatte fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte ordninger. Det betyr blant annet at risikoen for størrelsen på pensjonsutbetalingen flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Finansforbundet krever forhandlingsrett på pensjon for å sikre de tillitsvalgtes innflytelse på de ansattes totale vilkår i fremtiden. Andre krav • Finansforbundet vil også bringe temaet likelønn inn i årets forhandlinger. Forbundet krever å få inn formuleringer i Sentralavtalen om hvordan likelønnsutviklingen kan følges både sentralt og lokalt. I tillegg ønsker forbundet formuleringer som understreker hvor viktig arbeidet med likelønn er. • Finansforbundet krever at Sentralavtalen endres slik at det gis to ukers lønnet permisjon til fedre i forbindelse med adopsjon (slik det i dag er ved fødsel). Dette er i tråd med adoptivfedres rettigheter i ny arbeidsmiljølov. • Finansforbundet vil også få inn en formulering i Sentralavtalen som presiserer partenes intensjoner om at forholdene i størst mulig grad må legges til rette for å ivareta de ansattes ulike behov i ulike faser i livet. - Vi ønsker å legge til rette for et medmenneskelig arbeidsliv der det er en god balanse mellom arbeid og privatliv, sier Berland. Hun forventer at arbeidsgiverne også vil bidra til ordninger som gir god ressursutnyttelse og et sunt arbeidsliv. • Finansforbundets krav om generelt tillegg vil bli konkretisert under forhandlingene. Profilen på lønnskravene vil bli sett i sammenheng med andre endringer i Sentralavtalen.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner