If anker sak om pleie- og omsorgs-utgifter til Hoyesterett

If anker sak om pleie- og omsorgs-utgifter til Høyesterett If Skadeforsikring har besluttet å anke Agder lagmannsretts dom i Katrine Bråtane-saken til Høyesterett. I lagmannsretten ble selskapet dømt til å betale vel 10 millioner kroner i erstatning til Bråtane for dekning av bl.a. fremtidige utgifter til pleie og omsorg. If mener at den erstatning lagmannsretten har innvilget overgår tilsvarende erstatningsnivåer fra tidligere rettsavgjørelser vesentlig - spesielt når det gjelder dekning av fremtidige pleie- og omsorgsutgifter. Dommen pålegger i realiteten private, som i dette tilfellet et forsikringsselskap, å overta betydelige deler av offentlige pålagte oppgaver innen helse- og omsorgstjenesten. If Skadeforsikring presiserer at denne saken ikke gjelder skadelidtes rett til et mest mulig fullverdig liv, men om hvem som til slutt skal dekke kostnadene knyttet til pleie og omsorg. Selskapet mener det er i strid med lovgivers uttalte forutsetninger og etablert rettspraksis at private skal overta betydelige deler av offentlige pålagte oppgaver innen helse- og omsorgstjenesten. Lagmannsretten har dessuten lagt seg på et erstatningsnivå som er mer enn tre ganger høyere enn det som bl.a. er etablert gjennom Høyesterett. Saken ansees av disse grunner som meget prinsipiell, og det er derfor etter Ifs oppfatning av vesentlig betydning at Høyesterett - av hensyn til fremtidig rettslikhet - avgjør saken. Ettersom saken er prinsipiell vil det fra Ifs side ikke bli nedlagt påstand om at selskapet skal tilkjennes saksomkostninger for Høyesteretts behandling. If Skadeforsikring (tidligere Storebrand) har så langt utbetalt tilsammen vel 3,6 millioner kroner i erstatning i denne saken. Av dette er vel 1,4 millioner kroner standard barneerstatning for dekning av tap i fremtidig erverv og erstatning for tapt livsutfoldelse (mènerstatning). Agder lagmannsretts behandling av saken dreide seg utelukkende om dekning av påførte fremtidige utgifter. Oslo 30. november 2000 Kontaktpersoner: Informasjonsdirektør Jack Frostad, tlf. 22315757, mobil 92826255 Personskadedirektør Kaare Schanke, tlf. 22311963, mobil 92845751 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/30/20001130BIT01500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/30/20001130BIT01500/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker