Kvartalsrapport, 2. kvartal 2002

Report this content

Kvartalsrapport, 2. kvartal 2002 * Combined ratio for 1. halvår var 107,8 % (109,4% pro forma) * Fortsatt bedring i kjernevirksomheten * Svakt investeringsresultat på grunn av fall i aksjemarkedene * Driftsresultatet for 1. halvår ble SEK 1 646 mill. * Kostnadsprosenten for 1. halvår ble 29,9% (31,1% pro forma) * Investeringsresultatet for 1. halvår var 0,3% (0,6 % på årsbasis) * Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten utgjorde SEK 1 659 mill. RESULTAT IF-KONSERNET 2.kv 2.kv Pr Pr 30.06 2001 2002 2001 30.06 2001 pro pro 2002 pro forma forma forma Brutto forfalte premier 8 891 7 910 23 493 20 587 34 700 Driftsresultat, inkl. norm. 329 108 97 169 -1 248 investeringer1) Driftsresultat2) -1 105 n.a. -1 646 n.a. n.a. Combined ratio 104,4% 108,1% 107,8% 109,4% 113.1% 1) I tillegg til de regnskapsførte resultatene viser If et driftsresultat basert på et normalisert investeringsresultat, samt det regnskapsførte investeringsresultatet. Denne tilnærmingsmåten er valgt fordi egenkapitalinvesteringene er oppgitt til markedsverdi i resultatregnskapet, og kortsiktige svingninger i kapitalmarkedenes avkastninger kan derved innvirke på det regnskapsførte driftsresultatet. Det normaliserte investeringsresultatet for 2. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av Ifs gjeldende investeringsmix, idet man har forutsatt en avkastning på 5,0% räntebärande verdipapirer, 7,7% på aksjeporteföljen og 6,1% på øvrige investeringer. 2) De faktiske tallene for 2001 er ikke sammenlignbare med de faktiske tallene for 2002, fordi skadeforsikringsvirksomhetene til Sampo C og If ble slått sammen i januar 2002. Kommentarer fra konsernsjef Torbjörn Magnusson: "I løpet av 2. kvartal 2002 er tiltakene knyttet til lønnsomhetsforbedring og ansvarsdelegering blitt videreført. Forsikringsresultatene i de ulike forretningsområdene innen kjernevirksomheten viser fortsatt bedring, i Privat-virksomhet i Skandinavia og i Industri specielt. Combined ratio (summen av kostnadsprosent og skadeprosent) var 104,4% sammenlignet med 111,3% i 1. kvartal. Rettferdig prissetting, risikoutvalg og kostnadsbesparende tiltak viser resultater som forventet, og vi har identifisert ytterligere potensial for kostnadsbesparelser innenfor flere områder. Månge kundesegmenter har nå en tilfredstillende prising Vi har foretatt en gjennomgang av sponsorvirksomheten, serviceavtaler er reforhandlet og vi har besluttet å insource visse støttefunksjoner. IT- kostnadene er underlagt stram styring, og vi har allerede realisert nordiske synergier innenfor IT-utvikling. Nedbemanningen vil fortsette etter planen. Avkastningen på investeringsvirksomheten er bare marginalt positiv på grunn av verdifallet på verdens aksjemarkeder. Dette til tross for en relativt gunstig aktiva-allokering og resultater over referansenivå. Følgelig har If-konsernet et betydelig negativt driftsresultat. Integreringen av Sampos skadeforsikringsvirksomhet har fortsatt. Hver enkelt If-ansatt har nå en definert stilling i den nordiske forretningsområde-strukturen. Personell fra det som før var Sampos Sverige-kontor er overført til forretningsområdene Industri og Sjø & Energi. Ansatte ved Ifs tidligere kontor i Finland inngår i den nye finske organisasjonen. Trenden fra 2001 med en ytterligere konsentrasjon i det nordiske skadeforsikringsmarkedet har fortsatt i første halvår 2002, og det er spesielt fremtredende i industriforsikring. Vi har som alltid søkelyset rettet mot den daglige kontakt med våre kunder, og vi arbeider kontinuerlig for å forbedre våre produkter og tjenester. Vi bygger videre på den beste praksis fra virksomhetene i Norden, og i forretningsområdet Bedrift er det opprettet spesialist- skadesentre i Finland. Vi vil fortløpende gjennomføre slik kunnskaps- og erfaringsoverføringer mellom landene på alle områder. Avslutningsvis vil jeg gjerne kommentere det som noen ganger oppfattes som en sammenheng mellom forsikringspremier og kapitalavkastning. Vi prissetter alltid våre forsikringer utfra langsiktige forventninger om kapitalavkastning. Vi øker ikke våre priser bare på grunn av at aksjemarkedene går ned. Vi vil fortsatt arbeide for å opprettholde sikkerhet og stabilitet i tjenestetilbudet til våre kunder, også på dette området." Den fullstendige kvartalsrapporten er tilgjengelig på engelsk på Ifs hjemmeside - www.if.se - konserninformasjon. En telefonkonferanse vil bli holdt tirsdag 13. august kl. 14.00. Ytterligere informasjon om konferansen finnes på Ifs hjemmeside. Mediekontakter: Helena Dyrssen tel:+46 8 788 23 35 Jack Frostad tel+ 47 92826255 Investor Relations: Elisabeth Wisèn tel: +46 8 788 24 28. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00100/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker