Forsvarsbygg og Forsvaret slukker lyset 28. mars.

Forsvarsbygg og Forsvaret er med på verdens største klimakampanje, Earth Hour 2009. Kampanjens mål er å få en milliard mennesker over hele verden til å slukke lyset i en time den siste lørdagen i mars. Earth Hour er en påminnelse om sammenhengen mellom verdens klimautfordringer og energibruk.

- At Forsvaret deltar i kampanjen ser jeg som helt naturlig. Klimautfordringen er en felles utfordring der vi alle må forsøke å bidra, sier forsvarssjef Sverre Diesen. Han sender oppfordringen videre til befal og soldater rundt om i landet.

Forsvarsbygg bygger, forvalter, drifter og avhender eiendom for Forsvaret. Sammen med Forsvaret setter Forsvarsbygg i gang en kampanje der målet er å slå av flest mulig lyst i de over 8000 utleide byggene og anleggene i Norge. Forsvarsbygg slår av alt lys i egne lokaler ved arbeidsslutt fredag 27. mars.
-Som Norges største offentlige eiendomsaktør har vi allerede satt fokus på energibruk, og ser det som selvsagt å bidra til kampanjer som kan være med på å redusere energiforbruket. På denne måten kan vi inspirere oss selv og andre til en mer bevisst energibruk, sier administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen.

Mørkelagte festninger
Forsvarsbygg forvalter også en rekke signalbygg som er godt synlige i mange norske byer. Den 28. mars mellom klokken 20.30 og 21.30 slår vi av flomlyset ved følgende festninger:

- Akershus Festning i Oslo
- Bergenhus Festning i Bergen
- Fredriksten Festning i Stavern
- Oscarsborg Festning ved Drøbak
- Kongsvinger Festning
- Kristiansten Festning i Trondheim

Årlig forsyner Forsvarsbygg Forsvaret med 630 GWh. Målet er å redusere energiforbruket med 90 GWh innen 2012. Dette tilsvarer 90 millioner kroner. I tillegg skal 35 GWh konverteres til fornybar energi.
I 2009 vil Forsvarsbygg jobbe aktivt for redusert energibruk i Forsvaret, Earth Hour er bare begynnelsen.

Kontaktpersoner i Forsvaret: kommandørkaptein J. Ketil Steine, mobil 916 41 145
Kontaktpersoner i Forsvarsbygg: kommunikasjonsdirektør Marit J. Leganger, mobil 920 67676

For kontaktpersoner på den enkelte festning se www.forsvarsbygg.no

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Dokumenter og linker