Forsvarsbyggs årsrapport for 2007: Forsvarsbygg – et viktig bidrag inn i forsvarssektoren

Forsvarsbygg er en betydelig aktør i Forsvarssektoren som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. For 2007 leverer Forsvarsbygg et resultat som viser at virksomheten bidrar til økt verdiskapning for Forsvaret gjennom stadig bedre leveranser, mer fornøyde kunder og kostnadseffektivisering.

I år har vi valgt å presentere Forsvarsbyggs årsrapport på en ny og spennende måte. Gjennom bilder og ord ønsker vi å formidle noe av vår store og mangfoldige virksomhet.

Vi har valgt å la årsrapporten være helelektronisk. Dette bidrar til å redusere papirforbruket, og åpner også for nye måter å fortelle historien om Forsvarsbygg på. De som likevel ønsker å lese rapporten på papir, kan skrive den ut.

Forsvarsbyggs årsrapport for 2007 finner du ved å følge denne linken.

http://www.forsvarsbygg.no/spesial/aarsrapport/2007/start.html

Du kan selv velge om du vil se årsrapporten i fullskjerm eller i et vindu. Dersom du ikke har Adobe Flash Player, kan du laste ned programvaren ved å følge lenkene. Du kan også velge å laste ned årsrapporten i pdf-format.

De som vil vite mer om Forsvarsbygg kan lese mer om oss på www.forsvarsbygg.no
Jeg håper du finner årsrapporten nyttig og lærerik.

Med hilsen

Frode Sjursen
adm. direktør
Forsvarsbygg

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.