AVTALE MELLOM STATEN OG KARLSVIK

Atle T. Karlsvik og Staten v/Forsvarsdepartementet har den 4. april inngått avtale som innebærer at den sivile saken for Bergen tingrett avsluttes.

Avtalens innhold fremgår av vedlagte avtale, se under.

Partene med sine prosessfullmektiger vil i løpet av dagen (mandag 7. april) være tilgjengelig for utfyllende kommentarer.


Forliksavtale
I sak for Bergen tingrett (sak 06-148549tvi-bbyr/04) har Staten/Forsvarsdepartementet og Atle T. Karlsvik inngått slikt forlik:
1. Atle T. Karlsvik, heretter kalt Arbeidstaker, har søkt Forsvarsdepartementet, heretter kalt Arbeidsgiver, om avskjed fra embetet som kontreadmiral i Sjøforsvaret. Arbeidsgiver har i henhold til vedlagte brev som inntas som en del av denne avtale, innvilget søknaden.

2. Arbeidstaker fratrer nevnte embete umiddelbart. Hans rett og plikt til å utføre arbeidsoppgaver for Arbeidsgiver opphører samtidig. Han oppebærer lønn (regulativlønn og faste tillegg) frem t.o.m. 31.mars 2009.

3. Arbeidstaker betaler til Arbeidsgiver NOK 240.000,- heretter kalt tilbakebetalings¬beløpet. Tilbakebetalingsbeløpet forfaller til betaling innen 31. desember 2008.

4. Arbeidstaker beklager at han har krevd og mottatt midler som nevnt i pkt. 3.

5. Arbeidstaker får rett til fortsatt å leie sin nåværende tjenestebolig i tre år, frem til og med 30. juni 2011 på samme leiebetingelser, herunder leienivå (dog uten skatte¬pliktig kompensasjon) og med tilsvarende adgang for utleier til å regulere leien som inntil nå har vært gjeldende i leieforholdet.

6. Partene har, bortsett fra det som fremgår av denne avtale og/eller preseptorisk lov ikke ytterligere krav mot hverandre i anledning denne saken.

7. Hver av partene bærer sine omkostninger ved sak 06-148549TVI-BBYR/04 for Bergen tingrett.

8. Partene utarbeider felles prosesskrift til Bergen tingrett med påstand om at sak 06-148549TVI-BBYR/04 heves som forlikt.


Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker