BEDRE SIKKERHET I MEYMANEH

(280406) Lokalene til det norskledete regionale stabiliseringslaget i Meymaneh i Afghanistan flyttes til en ny leir utenfor sentrum. Det blir også etablert en permanent vakt- og sikringsstyrke i tilknytning til leiren. Dette er noen av de viktigste tiltakene som vil bli gjennomført for å forbedre sikkerheten til personellet i det norskledete regionale stabiliseringslaget ISAF-styrken har i Meymaneh. Det er ca 50 nordmenn i stabiliseringslaget, som ble utsatt for et angrep 7. februar i år.

- Etter dette angrepet har vi foretatt en grundig gjennomgang av situasjonen i området, og basert på denne vurderingen, har vi nå bestemt oss for å gjennomføre flere omfattende tiltak for å forbedre sikkerheten til styrken. Når vi sender våre militære ut i risikofylte oppdrag, plikter vi å gjøre det vi kan for å redusere risikoen så mye som mulig. Også på dette området samarbeider vi tett med afghanske myndigheter, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kort tid etter opptøyene i Meymaneh ble det iverksatt flere strakstiltak. Det norsk-ledete stabiliseringslaget ble forsterket med en vakt- og sikringsstyrke. Dagen etter angrepet ble det sendt et stressmestringslag, som har bidratt med etterbehandling og omsorg. Det ble også satt i verk fysiske sikringstiltak, samtidig som det ble lagt vekt på å komme i gang med normal aktivitet så snart som mulig. Det er nå besluttet å gjennomføre følgende mer langsiktige tiltak: • Stabiliseringslaget er lokalisert i en tettbygget del av Meymaneh og dermed utsatt plassert med tanke på angrep og opptøyer. Det vil nå bli bygget en ny leir nærmere den lokale flystripen. Her kan sikkerheten for personellet ivaretas på en bedre måte enn tidligere. Fra norsk side vil vi fortsatt legge stor vekt på tett kontakt og dialog med lokalbefolkningen. • Det vil bli etablert en permanent vakt- og sikringsstyrke som får ansvar for sikringen av selve leiren. Det vil også bli tilført sanitetskompetanse med akuttmedisinsk erfaring. Fra sommeren av tas det sikte på å ha et norsk kirurgisk team på fast rotasjonsbasis fra det norske feltsykehuset i Mazar-e-Sharif. • Afghanske myndigheter ønsker en permanent tilstedeværelse av et kompani fra den afghanske hæren i Faryab-provinsen. Norge vil bidra til dette ved å støtte med bygging og utbedring av nødvendig infrastruktur. Dette vil synliggjøre Karzai-regjeringens autoritet som er et viktig bidrag i stabiliserings- og gjenoppbyggingsarbeidet i provinsen. Kostnadene for de nye tiltakene antas å beløpe seg til vel 150 millioner kroner, og midlene vil bli dekket innenfor Forsvarsdepartementets budsjettramme.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.