ERSTATNING FOR PSYKISKE BELASTNINGSSKADER

(031204) Regjeringen vil iverksette en erstatningsordning for personell som får psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Forskrift om dette trer i kraft 1.januar 2005. Dette er mulig etter at Stortinget har gitt regjeringen tilslutning til å sette av midler til dette i forsvarsbudsjettet.

Ordningen skal omfatte både militært personell og polititjenestemenn. Vilkårene for å få erstatning vil være at man har fått et varig psykisk mèn på minst 15 %, og at dette er forårsaket av forhold under tjenesten i en internasjonal operasjon. Maksimal erstatning vil være seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). I dag tilsvarer dette 353.668 kroner. Ordningen vil ha tilbakevirkende kraft, noe som innebærer at forskriften vil omfatte personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner både før og etter forskriftens ikrafttredelse. Krav etter forskriften vil bli behandlet av Statens Pensjonskasse. Klikk her for å lese forskriften. Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker