Feil om norsk Irak-engasjement

PRESSEMELDING Nr.: 3/2004 Dato: 26. januar 2004 Feil om norsk Irak-engasjement (26.01.04) I NRK Dagsnytt er det i dag fremkommet påstander om at de graderte engasjementsreglene for den norske styrken i Irak åpner for offensive kamphandlinger. Dette er feil. Norge har i avtalen med britene slått uttrykkelig fast at norske styrker kun kan bruke makt i selvforsvar. Dette utgjør en overordnet reservasjon mot de engasjementsregler NRK refererer til. I tillegg slår både avtalen og FNs sikkerhetsråd fast at den norske styrken, som en del av stabiliseringsstyrken, ikke er en del av okkupasjonsmakten. Forsvarsdepartementet ønsker å understreke følgende: · I avtalen heter det at "Deltakende nasjoner kan angi sine intensjoner med hensyn til varierende aksept for egne styrkers bruk av makt gjennom nasjonale direktiver og presiseringer". · I avtalen med Storbritannia slår vi derfor fast at "ANY USE OF FORCE BY THE NORWEGIAN PERSONNEL WILL BE LIMITED TO THE EXERCISE OF SELF-DEFENCE FOR THE IRAQI STABILISATION FORCE". Denne avtalen er offentlig. · Engasjementsreglene er et generelt regelverk for alle land i den aktuelle sektoren. Disse er sikkerhetsgradert av hensyn til personellets sikkerhet. Norge har ikke behov for samme detaljerte unntak i engasjementsreglene som andre land, da vi har et strengere hovedunntak som sier at makt kun kan benyttes i selvforsvar. · Dette forbeholdet gjør det klart at de norske styrkene ikke kan delta i noen form for maktbruk uten at dette har sammenheng med en selvforsvarssituasjon. Påstander om det motsatte er feil. · Dette generelle forbeholdet gjør det unødvendig for Norge, i motsetning til enkelte andre land, å ta spesifikt forbehold mot eller fastsette presiseringer i forhold til enkeltelementer i de engasjementsregler som åpner for maktbruk ut over selvforsvar. · Etter det Forsvarsdepartementet er kjent med, er Norge det deltakende land som har de mest restriktive engasjementsreglene og de sterkeste begrensninger på hvilke oppgaver styrken kan delta i. · NRKs oppslag baserer seg derfor på en åpenbar feiltolkning av de regler som gjelder for de norske styrkene. Avtalen med Storbritannia og de norske unntaksbestemmelsene er offentlige og kan fås ved henvendelse til Forsvarsdepartementet. Unntatt er de spesifikke engasjementsreglene som er gradert av hensyn til personellets sikkerhet. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/26/20040126BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/26/20040126BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker