Fokus på veteraner

Nr.:29/2008
Dato:07. oktober 2008
- Regjeringen vil sikre god oppfølging av de som har deltatt i internasjonale operasjoner, og sørge for at de får den anerkjennelsen de fortjener. Derfor styrkes veteranenes rettigheter i 2009 og vi legger til rette for en bedre oppfølging gjennom flere konkrete tiltak. Gjennom et tett samarbeid på tvers av ulike sektorer i samfunnet, setter vi fokus på veteranene, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen legger vekt på å styrke veteraners rettigheter og utreder derfor lovfestet rett til oppfølging i inntil ett år etter endt tjeneste. I tillegg legges det opp til en styrking av erstatningsvernet for veteranene for å fange opp den særskilte risiko som deltakere i internasjonale operasjoner utsettes for.

Den pågående styrkingen av psykologi-/psykiatrikapasiteten ved Forsvarets sanitet videreføres i 2009. Dette innebærer blant annet tilføring av flere årsverk på legesiden med spesialistutdanning.
- Helsedirektoratet vil i samarbeid med Forsvarets sanitet utarbeide veiledende materiell som kan bidra til bedre helsetjenester til FN og NATO-veteraner. Formålet er å sikre at denne gruppen tilbys riktig helsehjelp både i de kommunale og de spesialiserte helsetjenestene, påpeker helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Materiellet skal blant annet beskrive innhold i helsetjenesten til FN og NATO-veteraner, oppgave- og ansvarsfordeling mellom Forsvaret og den sivile helsetjenesten, samt systemer for nødvendig kompetanseoverføring og oppbygging i den sivile helsetjenesten.

Regjeringen foreslår videre en oppmyking i vilkårene for uførepensjon for personer som har gjort tjeneste i FN og andre overnasjonale organisasjoner eller organer som EFTA, ESA, NATO, Europarådet med flere.
- Uførepensjon gis normalt bare til personer som har vært medlemmer i folketrygden i de siste tre årene fram til uføretidspunktet. Ved vurderingen av om treårsvilkåret er oppfylt skal det ses bort fra perioder med tjeneste i blant annet internasjonale operasjoner, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Endringene er anslått å medføre en merutgift på 6 millioner kroner i innføringsåret.

I tillegg til dette vil også en uavhengig tilsynstjeneste for Forsvarets helsetjeneste i utlandet etableres. Den økonomiske støtten fra Forsvarsdepartementet til FN–Veteranenes landsforbund økes til 7 millioner kroner i 2009. Fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret tildeles totalt 11,1 millioner kroner til veteranarbeid i regi av frivillige organisasjoner. I tillegg er det gitt 12 millioner kroner for å styrke militærmedisinske tjenester til veteranene.


Postadresse
Kontoradresse
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Marita I. Wangberg
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no