FORBEDRET ØKONOMISTYRING GIR RESULTATER

Nr.:58/2006
Dato:22. november 2006
Riksrevisjonens omtale av Forsvaret betyr i praksis at Riksrevisjonen for første gang siden 2002 bekrefter regnskapet for Forsvarets militære organisasjon (FMO).

- Riksrevisjonen uttaler at de tiltakene som er satt i verk har hatt en positiv effekt, og det er selvsagt gledelig. Selv om vi fremdeles har områder hvor vi skal bli bedre, viser dette at vi er på rett vei, og vi vil fortsatt ha fokus på dette fremover, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en kommentar til revisjonen av forsvarssektorens regnskaper for 2005.

Riksrevisjonen offentliggjorde i dag sine antegnelser til statsregnskapet for 2005. Riksrevisjonen har revidert regnskapene for 2005 til Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets militære organisasjon (FMO), Forsvarsbygg (FB) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). I 2003 ble ikke regnskapet for Forsvarets militære organisasjon godkjent, og for 2004 kunne ikke Riksrevisjonen bekrefte at regnskapet ikke inneholdt vesentlige feil eller mangler. Nå uttaler Riksrevisjonen i Dokument nr. 1 (2006–2007) at det har skjedd en positiv utvikling, men at det fortsatt er vesentlige merknader til regnskapet for Forsvarets militære organisasjon.

Riksrevisjonen kontrollerer at regnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. Etter å ha revidert FMOs regnskap for 2005 bekrefter Riksrevisjonen at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil og mangler. Systematisk arbeid gjennom den senere tid har derfor nå gitt resultater.

Den gjenstår imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til FMOs regnskap. Arbeidet for å sikre enda bedre økonomistyring og forsvarlig forvaltning har derfor fortsatt meget høy prioritet. Tiltakene for å styrke Forsvarets internkontroll og forbedre Forsvarets virksomhets- og økonomistyring videreføres med full kraft i 2007.


Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Myntgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Sunniva Tofte
Telefon 2309 6024

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.