Forsvarsbudsjettet økes med 2 prosent

Nr.:24/2008
Dato:07. oktober 2008
Regjeringen foreslår å bevilge 33 458 millioner kroner til Forsvaret i 2009. Dette er en reell økning på 620 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2008. Økningen kommer på toppen av kompensasjon for lønns- og prisstigninger, og innebærer derfor en reell økning av Forsvarsbudsjettet på 2 prosent.

Budsjettet for 2009 innebærer et markant løft for forsvarssektoren og er et viktig steg på veien mot langtidsplanmålene som er satt for perioden 2009-2012. 400 millioner kroner av økningen vil rettes direkte mot oppfølging av målene i den nylig vedtatte langtidsplanen.
- Jeg er svært fornøyd med at vi allerede det første året følger opp halvparten av økningen for å nå bevilgningsmålet vi har satt oss for 2012. Dermed kan vi følge opp de forsvars- og sikkerhetspolitiske ambisjonene som er vedtatt i langtidsplanen. Regjeringen viser tydelig at vi prioriterer Forsvaret, og at vi følger opp både vår nordområdestrategi og legger til rette for et fortsatt høyt nivå på bidrag til internasjonale operasjoner gjennom FN og NATO, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hovedprofilen i budsjettforslaget
Bevilgningene til Forsvaret foreslås reelt økt med 620 millioner kroner, som tilsvarer 2 prosent, sammenlignet med saldert budsjett 2008. Ytterligere 475 millioner kroner frigjøres blant annet gjennom mer rasjonell utnyttelse og drift av Forsvarets garnisoner og leire, og effektiviseringstiltak internt i forsvarssektoren.
Driftsbudsjettet foreslås økt med hele 760 millioner kroner (3 ½ prosent).
- Gjennom denne økningen vil regjeringen fortsette å styrke den operative virksomheten i våre nærområder, og opprettholde og videreutvikle våre bidrag til operasjoner i utlandet på et høyt nivå, slik langtidsplanen legger opp til. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til festningsverkene og Forsvarets musikk, som er viktige for å ivareta kulturarven vår, sier forsvarsministeren.
Regjeringen følger opp Soria Moria-erklæringens nordområdesatsing gjennom den nye langtidsplanen for Forsvaret. Viktige tiltak i 2009 er etablering av et nytt fellesoperativt hovedkvarter på Reitan, innfasing av Skjold-klasse MTBer, styrking av Hæren og flytting av hærledelsen til Indre Troms. Det vil i 2009 bli gjennomført en stor fellesoperativ øvelse – øvelse Cold Response 2009 – i Nordland/Troms hvor også allierte og partnerland er invitert.

Både Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret vil få et økonomisk løft i 2009. Hærens budsjett foreslås reelt økt med 87 mill. kroner. Sjøforsvarets budsjett økes reelt med 94 mill. kroner, og Luftforsvarets budsjett økes reelt med 101 mill. kroner.

Kontroll med fiskeriene i havområder hvor Norge har jurisdiksjon vil ha meget høy prioritet. Regjeringen foreslår å videreføre det høye bevilgningsnivået for Kystvakten i 2009. Kystvaktens fartøystruktur er i løpet av 2008 styrket med flere nye og langt mer moderne fartøyer som er i stand til å overvåke større havområder enn tidligere. Regjeringen planlegger også å kjøpe noen av de leide fartøyene.

Regjeringen fortsetter med et høyt nivå på operasjoner i utlandet, som understøtter målet om en FN-ledet verdensorden. Bidragene til ISAF-operasjonen i Afghanistan vil bli videreført på dagens høye nivå, blant annet ved å opprettholde helikopterbidraget i Meymaneh og spesialstyrken i Kabul. Regjeringen vil også prioritere en eventuell militær deltakelse i FN-ledede operasjoner, med særlig vekt på Afrika, fortrinnsvis i en felles nordisk ramme.

Regjeringen foreslår et totalt investeringsbudsjett på 9,6 milliarder kroner. I tråd med langtidsplanen legges det vekt på betydelige investeringer for å videreføre moderniseringen og videreutviklingen av Forsvaret. Regjeringen prioriterer i 2009 budsjettet til eiendommer og bygg, og styrker dette med 50 mill. kroner. Ut fra en helhetlig vurdering og prioritering er det funnet nødvendig å sette av noe mindre til materiellinvesteringer i 2009 enn det langtidsplanen legger opp til. Dette er gjort for å kunne prioritere driftsbehov og aktivitet i starten av den nye langtidsplanen. Avsettingen til materiellinvesteringer vil imidlertid øke utover i perioden.


Noen hovedpunkter i forsvarsbudsjettet:

Drift
Budsjettet til norske styrker i utlandet foreslås videreført på dagens høye nivå. Norge vil derved kunne opprettholde bidragene til ISAF-operasjonen i Afghanistan på et høyt nivå, herunder videreføre spesialstyrkebidraget i Kabul og den medisinske helikopterberedskapen for styrkene i Afghanistan. I tillegg legges det opp til at bidraget til flernasjonale treningslag styrkes for å støtte trening av de afghanske styrkene, slik at de selv vil bli i stand til å ivareta Afghanistans sikkerhetsbehov. I tillegg videreføres en rekke andre bidrag til operasjoner i utlandet. Regjeringen vil i 2009 aktivt søke å øke norsk militær deltagelse i FN-ledede operasjoner, med særlig vekt på Afrika og primært i en nordisk ramme.
Både Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret får et økonomisk løft i 2009.
Hærens budsjett foreslås økt med 87 mill. kroner. Hæren har med dette fått en bevilgningsvekst på 767 mill. kroner over fire år. Regjeringen legger dermed til rette for en fortsatt satsing på Hæren med blant annet økning av bemanningen. I 2009 vektlegges en styrking av små og bemanningsmessig sårbare miljøer som er viktige for deltagelse i operasjoner, inklusiv blant annet økt utdanning av befal. Dette vil bedre utholdenheten for Hæren.

Sjøforsvarets budsjett foreslås økt med 94 mill. kroner i forbindelse med innfasing av den nye fartøystrukturen. Innfasingen av de nye Fridtjof Nansen-klasse fregattene og Skjold-klasse MTB-ene vil gi et svært moderne og styrket sjøforsvar med god evne til tilstedeværelse i nord. Budsjettøkningen i 2009 knytter seg til økt behov for personell, utdanning, materielldrift og vedlikehold som følger av innfasingen.

Luftforsvarets budsjett foreslås økt med 101 mill. kroner for å sikre at bredden av Luftforsvarets kapasiteter videreutvikles i samsvar med den vedtatte langtidsplanen. Av dette er 36 mill. kroner forventet inntekt til dekning av økte utgifter til drift av Rygge sivile lufthavn. Luftforsvaret vil i 2009 øke sin operative transportflykapasitet og sikre luftoperativ beredskap i nord, herunder kampflyberedskapen. Aktiviteten økes innenfor de ulike flysystemene, herunder innfasingen av C-130J transportfly.

Budsjettet til felleskapasiteter i Forsvaret foreslås styrket med 130 mill. kroner. Økningen vil blant annet gå til økt bemanning i Forsvarets sanitet, styrking av Forsvarets vannrensekapasitet og den nasjonale strategiske enheten for samband. Dette vil bedre ivareta deployering, drift og overvåking for norske avdelinger, spesielt ved operasjoner i utlandet.

Kystvaktens budsjett er økt i de senere år som et ledd i nordområdesatsningen. Det høye bevilgningsnivået foreslås videreført i 2009, noe som innebærer en fortsatt betydelig satsing på Kystvakten. Kapasiteten til KV er i 2008 styrket ved utfasing av gamle fartøy og innfasing av noe færre, men langt mer moderne, nye fartøyer som er i stand til å overvåke større havområder, gir økt mobilitet og evne til å løse et større spenn av oppgaver enn tidligere. Kystvakten vil derfor totalt sett få en kapasitetsforbedring som følge av moderniseringen. Regjeringen planlegger også å kjøpe noen av de nå leide fartøyene.

Heimevernet (HV) bygger videre på kvalitetsreformen med vekt på rask reaksjon med godt trente og godt utstyrte styrker. HV omorganiseres i 2009 i tråd med den vedtatte langtidsplanen og innrettes mot en struktur på 45 000 personell. Gjennom en reduksjon av styrkestrukturen, samt nedleggelse av to distrikter og utdanningssenteret på Værnes, reduseres aktiviteten noe. Det innebærer også et redusert øvingsnivå i 2009, som gradvis vil bli trappet opp utover i langtidsperioden. I utgangspunktet legges det ikke opp til å øve forsterknings- og oppfølgingsstyrken i 2009. Imidlertid vil kursing av HV-befal og spesialister i hele heimevernsstrukturen videreføres og videreutvikles i 2009. Trenings- og øvingsvirksomheten vil bli trappet opp videre utover i langtidsperioden. Heimevernets budsjett foreslås derfor redusert med 129 mill. kroner. Øvingsaktivitet for innsatsstyrken prioriteres og full operativ kapasitet nås for deler av denne styrken ved utgangen av 2009.

Til ekstraordinært vedlikehold av de nasjonale festningsverkene foreslås en bevilgning på 24 mill. kroner. Dermed kan arbeidet med å utbedre festningsmurer og bygg som utgjør fare for personer, eller fare for helse og miljø starte. Dette kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet til Forsvarsbyggs vedlikehold av festningsverkene på 54 mill. kroner, noe som er en økning på 4 mill. kroner i forhold til i 2008. Regjeringen følger dermed opp prioriteringen av festningsverkene.

Bevilgningen til Forsvarets musikk foreslås økt med 7 mill. kroner i 2009. Regjeringen gjør derved forsvarsmusikken i stand til å videreføre og videreutvikle kulturarven den er en viktig del av. Regjeringen har økt bevilgningene til Forsvarets musikk hvert år siden den tiltrådte, med til sammen 21,5 mill. kroner.

Bevilgningen til miljøprosjektet ”Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål” økes med 25 mill. kroner til 55 mill. kroner i 2009.

Veteranene skal få nødvendig oppfølging og rettmessig anerkjennelse, og deres rettigheter vil bli styrket i 2009. Lovfestet rett til oppfølging i inntil ett år etter endt tjeneste utredes, herunder styrking av erstatningsvernet for veteranene. Videre skal den pågående styrkingen av psykologi-/psykiatrikapasiteten ved Forsvarets sanitet videreføres i 2009. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til FN-Veteranenes Landsforbund til 7 millioner kroner. Forsvarsdepartementet har i 2008 også gitt prosjektstøtte til veteranforbundet SIOPS.

I 2009 vil arbeidet med et system for en to-delt sesjonsordning og pliktig sesjon for kvinner starte opp. Dette skal være delvis implementert innen 2010. Innføring av pliktig sesjon for kvinner fra 2010 vil medføre at antallet sesjonspliktige øker til 60 000 per år, og er dermed et svært viktig virkemiddel for å øke andelen kvinner i Forsvaret. Den nye todelte sesjonsordningen vil bedre seleksjonen av aktuelle kandidater og skal sørge for at det er kortest mulig tid mellom klassifisering og innkalling til førstegangstjeneste.

Investeringer
Det foreslås avsatt totalt 7 439 mill. kroner til materiellinvesteringer. Fregattprosjektet vil være det største enkeltprosjektet. Den sterke satsingen på maritime kapasiteter fortsetter ved bl.a. anskaffelse av Skjold-klasse MTB-er, nye sjømålsmissiler, helikopter til kystvakt og sjøforsvar, og oppdatering av undervannsbåter. Innenfor landstyrkene vil det fortsatt investeres i pansrede kjøretøy og lette, pansrede patruljekjøretøy og kommandoplassmateriell. Investeringer innenfor luftstyrkene går i hovedsak til anskaffelsen av nye transportfly, oppdatering av F-16 kampfly, samt en videre oppfølging av de ulike kandidatene til en mulig fremtidig kampflykapasitet.

Til nasjonalfinansierte investeringer i eiendom, bygg og anlegg foreslås det å avsette 1 584 mill. kroner, som utgjør en styrking på 50 millioner kroner. Hovedsatsingen i 2009 vil være igangsetting av nye, prioriterte prosjekter knyttet til videreutvikling og effektivisering av virksomheten, for å følge opp gjennomføringen av den nye langtidsplanen.

Postadresse
Kontoradresse
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Marita I. Wangberg
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no