FORSVARSMINISTEREN PÅ OFFISIELT BESØK TIL TYSKLAND

I dag besøker forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Tyskland for å møte forsvarsminister Franz Josef Jung i Berlin. I samtalen vil hun ta opp det nære samarbeidet med Tyskland i Nord-Afghanistan, utviklingen av NATO og EU, samt en videreutvikling av det gode bilaterale samarbeidet mellom Tyskland og Norge.

Tyskland er en av våre viktigste allierte. På operativ side har dette samarbeidet utviklet seg betydelig det siste året gjennom vår felles deltakelse i NATO-operasjonen ISAF i Afghanistan. Norge bidrar med personell i det tyskledete ISAF-hovedkvarteret for Nord-Afghanistan, i tillegg til at vi deltar med betydelige styrker i denne regionen. Et sterkt og relevant NATO er viktig for Norge. Vi deler derfor synet på NATO som den primære organisasjonen for diskusjon av alle forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Forsvarsminister Strøm-Erichsen vil også benytte anledningen til å diskutere NATOs innsatsstyrke – NATO Response Force – og viktigheten av at denne kan bli erklært operativ som planlagt i år. Tyskland som EU-medlem er også viktig for Norge. Dette besøket vil gi forsvarsminister Strøm-Erichsen en mulighet til å diskutere utviklingen av EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk (ESDP). Forsvarsministeren vil også benytte anledningen til å redegjøre for den norske utredningen av et eventuelt norsk kjøp av nye kampfly. Det er i dag fire aktuelle kampflykandidater: Joint Strike Fighter, Eurofighter, JAS Gripen, og Rafale. Tyskland er én av nasjonene bak utviklingen av Eurofighter, og det er viktig å ha en åpen dialog i denne prosessen også med Tyskland som brukernasjon.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.