Forsvarsministeren sterkt bekymret over mulig bruk av klaseammunisjon i Georgia

En rapport som ble fremlagt av organisasjonen Human Rights Watch i dag fremholder at russiske styrker har brukt klaseammunisjon mot to byer i Georgia, med den følge at flere sivile skal være drept og såret.

Dersom det medfører riktighet at klaseammunisjon er brukt i konflikten i Georgia, ser jeg meget alvorlig på dette, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Bruk av klaseammunisjon rammer i stor grad sivile, både under og i lang tid etter konflikt, og jeg tar derfor sterk avstand fra enhver bruk av slik ammunisjon, sier forsvarsministeren.

Klaseammunisjon er et våpen som i alle konflikter der det har vært brukt, har forårsaket et stort antall drepte og skadde sivile. Blindgjengere etter klaseammunisjon har også skapt et enormt økonomisk og utviklingsmessig problem i rammede områder, bl.a. fordi de forhindrer effektiv bruk av dyrkbar jord og gjenoppbygging.

Det er derfor bred internasjonal enighet om at bruk av slik ammunisjon ikke kan forsvares, og over 100 stater deltok i mai i år i vedtakelsen av en internasjonal avtale som klart og tydelig forbyr alle typer klaseammunisjon som forårsaker uakseptable humanitære sidevirkninger. Avtalen skal signeres i Oslo i desember. Dersom det stemmer at klasevåpen har blitt brukt i Georgia, er dette etter alt og dømme første gang siden Dublin-konferansen at slike våpen har blitt brukt. Siste kjente bruk av klasevåpen var under krigen i Libanon i 2006. - Selv om verken Russland eller Georgia deltok under forhandlingene, mener jeg at prosessen har etablert en internasjonal norm som alle stater må forholde seg til, på samme måte som minekonvensjonen fra 1997 faktisk blir respektert også av stater som så langt ikke har ratifisert den, sier forsvarsministeren.

- Flertallet av verdens stater har med vedtakelsen av Konvensjonen om klaseammunisjon gjort det klart at bruken av slike våpen ikke kan anses akseptabelt. Vi var selv blant pådriverne for denne konvensjonen, og vi forbereder nå destruksjonen av det norske Forsvarets beholdning av klaseammunisjon, avslutter forsvarsministeren.

Priv. til red:
For mer informasjon, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet, Marita I. Wangberg, telefon 4809 1808

Dokumenter og linker