Justering av risikotillegg for Irak

Nr.: 41/2003 Dato: 3. desember 2003 Justering av risikotillegg for Irak Etter et forhandlingsmøte mellom Forsvarsdepartementet og personellorganisasjonene har partene blitt enige om å justere avtalen om risikotillegg, slik at dette nå fastsettes ut fra faktisk risiko for norsk personell i operasjonsområdene, og ikke baseres kun på oppdragets mandat og karakter. Dette åpner igjen for at satsen for risikotillegget i Irak kan økes til samme nivå som i Afghanistan, fra dagens tillegg på 8000 kroner til 11000 kroner pr. måned. På bakgrunn av vurderinger av situasjonen i Irak tok Forsvarsdepartementet i går initiativ til et forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret. Bakgrunnen for saken er at gjeldende tariffavtale differensierer risikotillegget i 6 nivåer og har en kobling mellom styrkebidragets mandat og oppgaver, og de satser for risikotillegg som kan benyttes. For Irak var det høyeste mulige nivået kr 8000,-. Dette er det nest høyeste nivået for risikotillegg etter avtalen. Lønnssystemet består av grunnlønn og tillegg for ulemper og risiko samt et utenlandstillegg. Personellet i Irak har, før en justering av risikotillegget, en brutto månedslønn på ca 39 000 (menig) ca 54 000 (kaptein), ca 69 000 (oberstløytnant). Fra fagmilitært hold er vurderingen at sikkerhetssituasjonen for personellet i Irak er på samme høye nivå som for personellet i Afghanistan. Risikovurderingen er et rent fagmilitært anliggende, og kompensasjon for risiko fastsettes av Forsvarsstaben etter en operativ vurdering, blant annet bygd på etterretningsrapporter fra operasjonsområdet. I forhandlingsmøtet i går ble partene enige om følgende fellesuttalelse: "Forsvarsdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene har et felles ansvar for de avtaler som inngås. Når det gjelder fastsettelse av risikotillegg for personell i utenlandsoperasjoner, så ser vi i ettertid at tidligere avtale ikke har gitt arbeidsgiver nødvendig fleksibilitet i fastsettelsen av tillegget. Partene er derfor blitt enige om å justere avtalen slik at risikotillegget fastsettes ut fra faktisk risiko for norsk personell i operasjonsområdene, og ikke baseres kun på oppdragets mandat og karakter. Det er partenes forståelse at det norske styrkebidragets mandat og oppgaver fastsettes av de politiske myndigheter." ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker