KONTREADMIRAL JAN REKSTEN BLIR SJEF FOR FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTER

Nr.: 07/2005 Dato:08. april 2005 Kontreadmiral Jan Reksten (56) er i statsråd i dag utnevnt til viseadmiral i Sjøforsvaret. Han vil bli beordret til stillingen som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) i Stavanger.

Jan Reksten er født og oppvokst i Bergen. Han har utdannelse fra Sjøkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og Forsvarets høgskole. Reksten har en meget variert operativ og administrativ tjenestebakgrunn. Han har blant annet tjenestegjort som sjef på undervannsbåt og på fregatt, som skolesjef på taktikkskolen ved KNM Tordenskjold, sjef for ubåtvåpenet, stabssjef ved Forsvarskommando Nord-Norge, sjef for Forsvarets stabsskole og som Kommandør for sjøstridskreftene i Sør-Norge. I tillegg har han tjeneste fra NATO-stab. Reksten var fra 2002 til 2003 sjef for Fellesstaben i Forsvarets overkommando. Fra 1. august 2003 har Reksten tjenestegjort i Forsvarsdepartementet som leder for Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging. Reksten etterfølger generalløytnant Thomas Colin Archer og tiltrer stillingen fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Tor Aagaard Borgersen Telefon 23 09 60 29 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.