MER PENGER TIL SOLDATENE

Nr.: 50/2006 Dato: 6. oktober 2006 Regjeringen foreslår å øke dimisjonsgodtgjørelsen og legger opp til at vernepliktige skal kunne ta inntil 20 studiepoeng under førstegangstjenesten.

Regjeringen ønsker en betydelig økning av dimisjonsgodtgjørelsen. For mannskaper med 12 måneders tjeneste økes godtgjørelsen med 2 100 kroner i 2007, til totalt 23 000 kroner etter endt førstegangstjeneste. Videre legges det opp til at dimisjonsgodtgjørelsen skal økes til 25 000 kroner innen utgangen av 2008. Verneplikten videreføres som en sentral del av forsvarskonseptet, men tilpasset en ny tid og Forsvarets behov. Antall vernepliktige i 2007 vil opprettholdes på minimum 2006-nivå. Forsvaret arbeider systematisk med å gjøre tjenesten mest mulig meningsfull, både innholdsmessig og slik at statusen heves ytterligere. Sesjonsordningen vil den nærmeste tiden også videreutvikles, slik at Forsvaret i størst mulig grad kan rekruttere rett person til rett plass. Den nye ordningen med innkalling av kvinner til frivillig sesjon forventes å bidra til at kvinneandelen i førstegangstjenesten øker. Det arbeides også med å legge til rette for at vernepliktige skal kunne opptjene inntil 20 studiepoeng under førstegangstjenesten. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 32 Saksbehandler Sunniva Tofte Telefon 23096029 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.