NATO Response Force etablert

NATO Response Force etablert (15.10.03) I dag ble etableringen av den første kontingenten i NATOs utrykningsstyrke, NATO Response Force, markert ved en høytidelig seremoni ved Alliansens regionale nordkommando i Brunssum i Nederland. Norge vil delta med bidrag fra alle våpengrener. Opprettelsen av NATO Response Force (NRF) ble vedtatt på Alliansens toppmøte i Praha i november i fjor, der forpliktelsene til å skaffe nye militære kapasiteter som NATO trenger for å kunne ivareta sine oppgaver var et sentralt tema. Stats- og regjeringssjefene besluttet å opprette en flernasjonal hurtigutrykningsstyrke i NATO, en kapasitet som er gitt høyeste prioritet i Alliansen. NRF skal utvikles som en styrke karakterisert ved robusthet, høy beredskap og meget høyt treningsnivå. Styrken skal kunne forflyttes raskt over store avstander, og den skal være fellesoperativ, som innebærer at den skal inneholde elementer fra alle typer militære styrker til sjøs, på land og i luften. NRF skal dimensjoneres til å kunne håndtere hele spekteret av mulige konflikter i alle deler av verden, og skal fremstå som fullt operativ senest innen høsten 2006. Da vil NRF ha en styrke på rundt 21 000 soldater, og ha en utholdenhet på 30 dager. NRF vil utgjøre et kraftfullt bidrag fra NATO til et felles konsept for forsvar mot internasjonal terrorisme og trusselen knyttet til angrep med masseødeleggelsesvåpen. NRF skal operere på rotasjonsbasis når det gjelder styrkebidragene fra medlemslandene. Hvert operativt NRF-bidrag skal være innsatsklart over en periode på et halvt år. NRF 1, som ble etablert i dag, vil avløses av NRF 2 i april neste år. Under dagens seremoni i Brunssum, overrakte NATOs øverstkommanderende i Europa, general James L. Jones, NRFs flagg til den britiske sjefen for Nordkommandoen, general Sir Jack Deverell, som vil lede den første kontingenten. Norge vil delta i NRF med bidrag fra alle forsvarsgrener. De norske bidragene vil i stor grad være kapasiteter vi allerede har hatt ute i internasjonale operasjoner, blant annet eksplosiv- og mineryddere, kampfly, spesialstyrker, marinefartøyer og transportkontroll. Innen Hæren vil det på sikt planlegges med bidrag fra den hurtige reaksjonsstyrken som er under etablering på Rena. Les mer på AFNORTH (Allied Forces North Europe) sin hjemmeside (http://www.afnorth.nato.int/). ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01240/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker