NORGE BIDRAR MED PERSONELL TIL NATOS TRENINGSMISJON I IRAK

Norge vil bidra til NATOs treningsmisjon i Irak et begrenset antall instruktører, stabsoffiserer og støttepersonell knyttet til opplæringsvirksomheten. Det norske personellet skal ikke delta i nær- forsvarsstyrken som skal beskytte NATO-personell og installasjoner innenfor treningsområdene.

NATO besluttet under toppmøtet i Istanbul i juni å bistå irakiske myndigheter med opplæring av sikkerhetsstyrkene. Beslutningen ble fattet med hjemmel i Sikkerhetsresolusjon 1546 og etter anmodning fra den irakiske interimsregjeringen. Arbeidet med å identifisere treningsbehov og tilrettelegging av en rolle for NATO startet i sommer. 17 november ble det enighet i NATOs Råd om de mer spesifikke rammer for NATOs bidrag til opplæring av irakisk personell både utenfor og i Irak. Det vil skje en trinnvis utvidelse av NATOs engasjement. På det meste kan inntil 1700 personell komme til å delta. Alliansens oppdrag i Irak vil bestå i opplæring av ledere på høyere nivå og mellomnivå. Opplæringen vil finne sted innenfor geografisk avgrensede områder. Det vil med støtte fra NATO bli etablert et irakisk trenings- og utdanningssenter. Det norske personellet som skal delta i NATOs treningsmisjon i Irak vil bestå av instruktører, stabsoffiserer og støttepersonell knyttet til opplæringsvirksomheten. Hvilken kompetanse vi skal tilby fra norsk side vil måtte ses i sammenheng med de behov NATO har definert. Innefor rammen av NATOs treningsmisjon vil det bli etablert en nærforsvarsstyrke som skal ivareta sikkerheten for NATOs personell innenfor de avgrensede treningsområdene. Norge vil ikke bidra til denne delen av trenings -misjonen. Utenfor treningsområdene er det den flernasjonale styrken som er ansvarlig for sikkerheten. Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker