NORGE STØTTER NATOs LUFTBRO FOR Å HJELPE PAKISTAN

Nr.:35/2005 Dato:12. oktober 2005 NORGE STØTTER NATOs LUFTBRO FOR Å HJELPE PAKISTAN (121005) Norge gir 3 millioner kroner til NATO i forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Pakistan. NATO skal opprette en luftbro til Islamabad for å frakte nasjonale donasjoner til de jordskjelvrammede. Det norske bidraget vil utgjøre en del av finansieringen av luftbroen. Pakistan har anmodet NATO om bistand for å transportere nødhjelpsutstyr til Pakistan, spesielt tunge transporthelikoptre. All assistanse fra NATO koordineres gjennom EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre), som igjen koordinerer med FNs OCHA (Office for Coordination of Humanitarian Affairs) og pakistanske myndigheter. NATO vil videre være behjelpelig med å koordinere medlemslandenes donerte nødhjelpsutstyr fra hjemlandene via en av NATOs flyplasser i Europa til Islamabad. Det er et stort behov for å få nødhjelpen fra Islamabad ut til de katastroferammede områdene. NATO har derfor bedt medlemslandene om å stille helikoptre til disposisjon til dette formålet. Å frakte disse transporthelikoptrene til Pakistan vil være noe av det første som sendes i den planlagte luftbroen. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.