NORSK LUFTKONTROLLENHET MIDLERTIDIG TIL BALTIKUM

PRESSEMELDING Nr.: 08/2004 Dato: 22. mars 2004 norsk luftkontrollenhet midlertidig til baltikum (220304) Norge vil etterkomme en forespørsel fra NATO om midlertidig å utplassere en luftkontrollenhet i Baltikum. Enheten vil bidra til NATOs kontroll av luftrommet over de tre baltiske statene når Alliansen 2. april utvider med sju nye medlemsland. Det norske bidraget består av to containere med utstyr og 10 operatører i en periode på tre måneder. Bakgrunnen for forespørselen fra NATO er at de tre baltiske land mangler selvstendig militær luftkontrollkapasitet, og etableringen av en slik kapasitet vil være vesentlig for å bekrefte NATOs overtakelse av ansvaret for kollektivt forsvar i området når Alliansen utvides. NATO arbeider med å etablere en permanent løsning for luftkontroll og såkalt "Air Policing" for de baltiske land, men denne vil ikke være på plass før sommeren 2004. Alliansen har derfor anmodet Norge om å støtte NATO med en midlertidig løsning. NATO har en klar kollektiv forpliktelse overfor de nye medlemslandene, og deployeringen av norsk materiell vil være et bidrag til NATOs ivaretakelse av dette ansvaret, ikke et bilateralt norsk tiltak. Det norske bidraget, som vil inngå i NATOs kommandokjede, er utviklet av Luftforsvaret og norsk industri. Det består av en lett flyttbar "Air Control Unit" for kontroll av fly som vil være oppsatt med nødvendig radio- og linjesamband. Systemet er containerbasert, og krever svært liten plass og bemanning i forhold til lignende utenlandske systemer. Norge har de siste årene vært bredt engasjert i de baltiske landenes forberedelser til medlemskap i NATO. Dette engasjementet inkluderer donasjon av to radarsett, bygging av et skolesenter for radarpersonell, samt utdanning og kompetanseoverføring i forbindelse med de baltiske staters oppbygging av BALTNET (Baltic Air Surveillance Network"). ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/22/20040322BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/22/20040322BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker