Ny fly-avtale om evakuering av nordmenn

Nr.:3/2004 Dato:25. januar 2005 Ny fly-avtale om evakuering av nordmenn Forsvaret har inngått en avtale med SAS Braathens om hjemtransport for tilskadekomne nordmenn fra utlandet. Avtalen gjelder både sivile og militære, og den sikrer tilgang til fly på kort varsel dersom det skulle oppstå behov. Forsvaret vil bidra til klargjøring av flyene og stille med medisinsk personell. I forbindelse med flodbølgekatastrofen i Asia sørget Forsvaret for at det ble det satt inn spesialinnredete fly med medisinsk personell som hentet hjem tilskadekomne personer. Dette skjedde med basis i en avtale som Forsvaret har hatt med SAS Braathens om medisinsk evakuering av militært personell fra operasjonsområder i utlandet. Forsvarets avtale ble kortvarig utvidet til også å omfatte tilskadekomne etter flodbølgekatastrofen. Dette har aktualisert behovet for en ny avtale, som på permanent basis omfatter både sivile og militære personer. Forsvaret har derfor inngått en ny avtale med SAS Braathens om hjemtransport av tilskadekomne nordmenn fra utlandet. Den nye avtalen omfatter både sivile og militære personer, og kan om nødvendig også omfatte andre lands borgere. Den gjelder hjemtransport fra alle flyplasser i verden. Forsvaret vil bidra til klargjøring av flyene, og vil også bistå med medisinsk fagpersonell for enkel behandling under transporten. SAS Braathens stiller to fly til disposisjon, som skal kunne ta av innen henholdsvis 24 og 36 timer etter at varsel er gitt. Det vil være mest aktuelt å sette inn flyene ved ekstraordinære situasjoner med et større antall skadde personer. Den nye avtalen vil muliggjøre en raskere hjemtransport, og er dermed et viktig bidrag til en bedret beredskap på dette området. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.