Øker aktiviteten i nord

Nr.:28/2008
Dato:07. oktober 2008
Nordområdene er regjeringens viktigste satsingsområde, og aktiviteten i nord prioriteres tydelig i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009.

- Både Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret får økt sine budsjetter, og det er spesielt aktiviteten i nord som skal styrkes, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Sjøforsvaret faser inn nye Fridtjof Nansen-klasse fregatter og Skjold-klasse MTB-er. Dette vil gi et svært moderne og styrket sjøforsvar med økt evne til tilstedeværelse i nord, for å håndheve suverenitet og rettigheter og ivareta forpliktelser i våre havområder. Kystvakten går samtidig gjennom en modernisering, og faser inn nye og langt mer moderne og helikopterbærende fartøy med økt rekkevidde. Dette gjør at Kystvaktens totale evne til å løse sine oppgaver forbedres.

Hærens budsjett økes reelt med 87 mill. kroner, og Hæren har dermed fått en bevilgningsvekst på 767 mill. kroner over de fire siste årene. Regjeringen legger med dette til rette for at Hæren kan fortsette å øke bemanningen. Hovedtyngden av Hærens personellmessige økning i langtidsperioden 2009-12 vil komme i nord. Generalinspektøren for Hæren og hans stab flytter til Bardufoss.

Luftforsvaret viderefører aktiviteten i nord. Bardufoss vil i løpet av langtidsperioden bli hovedbase for Forsvarets helikoptervirksomhet. Trening og øving for å løse oppdrag i nordområdene prioriteres i 2009, herunder blant annet evnen til å håndtere eventuelle krenkelser på en troverdig måte.

Kystvaktens bevilgninger er de senere årene økt som et ledd i nordområdesatsningen. Dette høye bevilgningsnivået fortsetter i 2009. Den omfattende moderniseringen av fartøysstrukturen gir Kystvakten vesentlig bedre kapasitet og evne til å overvåke større områder.

Samlet operativt hovedkvarter
I 2009 vil Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bli opprettet på Reitan ved Bodø. Dagens Fellesoperative hovedkvarter på Jåtta ved Stavanger og Landsdelskommando Nord på Reitan legges samtidig ned.
- Dette er en viktig del av regjeringens nordområdesatsing. Ett hovedkvarter gir en styrket operativ ledelse, og er mer i samsvar med den strukturen Forsvaret har i dag, sier forsvarsministeren.

Ønsker alliert trening i nord
Det satses fortsatt på å legge til rette for betydelig og regelmessig alliert nærvær i våre nordområder gjennom trening og øvelser. Den store fellesoperative øvelsen Cold Response 2009 vil bli gjennomført i Nordland/Troms i 2009, med deltagelse fra allierte og partnerland etter invitasjon.
Et nytt alliert treningssenter (ATS) opprettes med hovedsete på Porsangermoen. Infrastrukturen på Åsegarden og Evenes vil bli opprettholdt som del av treningssenteret.

Forsvaret bygger i nord
Flere eiendommer, bygg og anlegg skal bygges eller oppgraderes i 2009:
• Til byggeprosjekter ved Bodø flystasjon er det satt av ca. 35 mill. kroner.
• I forbindelse med styrkingen av Hæren bygges det flerbrukshall ved Skjold garnison med en kostnadsramme på 133 mill. kroner.
• Det er planlagt å starte byggingen av et nytt ledelsesbygg for Etterretningsbataljonen på Setermoen i 2009. Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en kostnadsramme på 267 mill. kroner.
På Setermoen er det i 2009 i tillegg satt av ca. 180 mill. kroner til undervisnings- og ledelsesbygg (fase 1) og til flerbrukshall (fase 3).
• På Bardufoss er det satt av midler til å ferdigstille familieboliger/-leiligheter i Vilje boligfelt (fase 2).
I tillegg er det planlagt en rekke øvrige prosjekter innenfor eiendom, bygg og anlegg i de tre nordligste fylkene i tråd med vedtatt langtidsplan for perioden 2009-12. For perioden er det planlagt prosjekter for noe under 4 mrd. kroner i de tre nordligste fylkene.Priv.til red:
For spørsmål ang budsjettet, kontakt Forsvarsdepartementets pressevakt på 23 09 60 11.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøker LDKN 8. oktober, og vil i den forbindelse også invitere presse til en presentasjon av forsvarsbudsjettet.
Pressemøtet vil være på SAS-hotellet i Bodø 8. oktober kl. 10.00.

Kontaktperson for påmelding og andre praktiske spørsmål: Informasjonssjef ved LDKN, John Espen Lien, telefon 75 53 60 20 eller 901 55 769.
Postadresse
Kontoradresse
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Marita I. Wangberg
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no