ØKTE BEVILGNINGER TIL KYSTVAKTEN OG NORDOMRÅDENE

(101105) Regjeringen vil øke bevilgningen til Kystvakten med 15 millioner kroner, slik at Kystvakten neste år får et budsjett på 708 millioner kroner. Dette vil styrke Kystvaktens evne til å løse sine kjerneoppgaver. Økningen gir rom for økt operativ aktivitet og vil bedre Kystvaktens evne til å håndheve norske suverene rettigheter og evnen til å møte potensielle miljøutfordringer langs kysten av Nord-Norge.

- Hendelsene i våre nordlige havområder den senere tid illustrerer behovet for en god og operativ kystvakt. Regjeringen ser på nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. At vi nå blant annet øker budsjettet til Kystvakten, viser at vi følger opp i praksis det vi ble enige om i Soria Moria-erklæringen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foruten den økte bevilgningen til Kystvakten, foreslår regjeringen at Sjøforsvaret får 35 millioner kroner mer for å øke tilstedeværelse av marinefartøyer i Nord-Norge, og for at en større del av marinens trenings- og øvingsaktivitet legges til Nord-Norge. Regjeringen vil også øke den maritime flyovervåkingen i nordområdene ved å tilføre Orion-flyene en økning på 35 millioner kroner. Dette er et viktig tiltak for å forbedre norske sivile og militære myndigheters situasjonsbilde i nordområdene, og vil også gjøre bruken av andre forsvarskapasiteter i nordområdene mer effektiv. Når det gjelder Hæren, foreslår regjeringen å øke innsatsen med 25 millioner kroner til styrkeproduksjon i reaksjons- og oppfølgingsstyrken i Indre Troms, blant annet for å kunne stille en kompanistridsgruppe til internasjonale operasjoner fra sommeren 2007. - Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge skal holdes på et høyt nivå. Beredskap langs kysten skal prioriteres høyere enn i dag, og Forsvarets rolle i forhold til miljøovervåking, ressurskontroll, beredskap og maritimt redningsarbeid skal styrkes, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.