REGJERINGEN OPPNEVNER FORSVARSPOLITISK UTVALG

Nr.:42/2006 Dato:18. august 2006 Regjeringen oppnevnte i statsråd i dag et rådgivende Forsvarspolitisk utvalg. Utvalget skal sørge for en bred og åpen dialog om forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer og gi innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret. Utvalget vil bli ledet av Siri Bjerke og skal overlevere sin anbefaling til forsvarsministeren høsten 2007.

- Jeg har store forventninger til det viktige arbeid utvalget nå skal i gang med, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Forsvaret har siden 2001 gjennomgått en omfattende omstilling og modernisering. Dette arbeidet har vært basert på en bred politisk enighet i Stortinget, og har hatt som hovedmålsetting å skape et mer moderne og fleksibelt norsk forsvar tilpasset et endret sikkerhetsbilde, understreker hun. Stor vekt har blitt lagt på å styrke Forsvarets operative evne for å videreutvikle Forsvaret som et effektivt sikkerhetspolitisk virkemiddel som kan løse sine oppgaver på en troverdig måte, både hjemme og ute. Mye er oppnådd i arbeidet med å modernisere Forsvaret, men samtidig står Forsvaret fortsatt overfor viktige utfordringer, ikke minst på lengre sikt. Strøm-Erichsen understreker betydningen av å skape en så bred forankring som mulig for de viktige veivalg Forsvaret står overfor i den videre moderniseringen. - Utvalgets anbefalinger vil, ved siden av forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 utgjøre de mest sentrale innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009-2012, avslutter Strøm-Erichsen. Utvalget er en konkret oppfølging av Soria Moria-erklæringen og består av én representant fra samtlige politiske partier som er representert på Stortinget, i tillegg til representanter fra relevante fag- og kompetansemiljø. Utvalgets leder, Siri Bjerke, er divisjonsdirektør i Innovasjon Norge og har tidligere vært direktør for næringspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hun var i perioden 2000-2001 miljøvernminister og i perioden 1993-1997 statssekretær i Utenriksdepartementet. - Jeg gleder meg til å ta fatt på en viktig oppgave. Forsvaret er en spennende og mangfoldig organisasjon med berøringspunkter mot nesten alle deler av samfunnet. Det har skjedd store endringer i Forsvaret i de siste årene, men flere store utfordringer gjenstår. Jeg er glad for å kunne lede et utvalg som representerer så stor bredde og faglig kompetanse, sier Siri Bjerke. Utvalget skal vurdere og fremme forslag til prioriteringer knyttet til et bredt spekter av problemstillinger som vil stå sentralt i den videre utviklingen av Forsvaret, herunder: • Sentrale utfordringer knyttet til den videre moderniseringen av Forsvaret, med utgangspunkt i behovet for å skape en langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, ambisjonsnivå og ressurstilgang. • Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk av betydning for den videre utviklingen av Forsvaret, med et spesielt fokus på nord-områdene og Forsvarets rolle i denne forbindelse. • Forsvaret evne til å bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser knyttet til FN, NATO og europeisk samarbeid. • Prioriteringer innenfor områder som Forsvarets ambisjonsnivå, sivilt-militært samarbeid og verneplikt. Utvalget skal anlegge et bredt sikkerhetsperspektiv på vurderingene, der Forsvarets og militærmaktens rolle i relasjon til samfunnssikkerheten blir belyst. Det skal også sikre en regional og lokal forankring av arbeidet. En sentral del av utvalgets aktivitet vil knyttes til en serie regionale samlinger med åpne debatter. Utvalget vil arbeide parallelt med forsvarssjefens forsvarsstudie 07 frem til utgangen av oktober 2007. Det vil bli lagt til rette for en god og åpen dialog mellom utvalget og forsvarsstudien. Følgende personer er oppnevnt til å delta i det rådgivende forsvarspolitiske utvalget: • Divisjonsdirektør Siri Bjerke, Oslo (Det norske Arbeiderparti), Utvalgsleder • Distriktssjef Harald Valved, Molde (Fremskrittspartiet) • Ordfører Jonni Solsvik, Andøy (Høyre) • Sykepleier Åse Wisløff Nilssen, Kongsvinger (Kristelig Folkeparti) • Seniorrådgiver Johan J. Jakobsen, Bærum (Senterpartiet) • Rådgiver Kjetil Bjørklund, Gjøvik (Sosialistisk Venstreparti) • Selvstendig næringsdrivende Eldbjørg Løwer, Kongsberg (Venstre) • Leder Geir Knutson, Bodø (Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trønderlag) • Seniorrådgiver Jacob Børresen, Horten • Beredskapssjef Benedicte Giæver, Oslo • Forsker Annika S. Hansen, Oslo • Professor Janne Haaland Matlary, Oslo • Forbundsleder Peter A. Moe, Stokke • Flaggkommandør Arne Røksund, Bærum • Avdelingsdirektør Torill Tandberg, Nøtterøy • Assisterende direktør, Ståle Ulriksen, Fjell Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Kåre Helland-Olsen Telefon 23096024 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.