STORTINGSMELDING OM FORSVARETS MERFORBRUK I 2004

Nr.: 6/2005 Dato: 08. april 2005 Regjeringen legger i dag frem en Stortingsmelding (St. meld. nr. 29 2004-2005) der den informerer om årsaker til merforbruket i forsvarssektoren i 2004 og om tiltak for å hindre gjentagelser. Merforbruket til Forsvarets militære organisasjon (FMO) var i 2004, dersom en ser merinntekter og mindreforbruk under ett, 941 millioner kroner.

Det alt vesentlige av merforbruket har oppstått innenfor Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Hæren. Innenfor disse områdene har det vært manglende budsjettkontroll. Personelldatabasen for egne ansatte har ikke vært korrekt, noe som medførte feilposteringer av lønn. I tillegg har det vært for mange personer med bestiller- og attestasjonsfullmakter. Dette kombinert med mangelfull registrering/avklaring av faktiske bestillinger og om disse var innenfor eller i tillegg til inngåtte leveranseavtaler, har ført til merforbruk. Regjeringen ser alvorlig på det uhjemlede merforbruket som fremkommer i Forsvarets regnskap for 2004. Forsvarsministeren har det politiske og konstitusjonelle ansvaret for at bevilgningene som Stortinget vedtar blir holdt. Det er derfor utvetydig at Forsvarsdepartementet har det overordnede ansvaret for merforbruket. At et slikt betydelig merforbruk kunne oppstå, og først bli identifisert etter regnskapsåret var avsluttet, er ikke tilfredsstillende. Dette understreker behovet for å iverksette tiltak for å bedre budsjettstyringen, på utvalgte områder i Forsvaret. Når det gjelder eventuelle budsjettmessige konsekvenser for 2005 av merforbruket i 2004 vil regjeringen komme tilbake til dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2005 slik at Stortinget kan ta stilling til dette. Forsvarssjefen har foretatt en helhetlig vurdering av en rekke tiltak med den målsetting at forbruket i 2005 skal balansere i samsvar med vedtatt budsjett. Forsvarssjefens tiltak for å bedre økonomistyringen i Forsvaret inkluderer blant annet et prosjekt for å forbedre grunnlaget for personell- og organisasjonsdata, en reduksjon av antall personer med bestiller– og attestasjonsfullmakt, utarbeidelse av nye retningslinjer for horisontal samhandel (”internfakturering”), iverksettelse av nye retningslinjer som innskjerper godkjenning av konsulentbruk, og en tiltakspakke for å heve kompetansen innen forvaltning og økonomistyring i FMO. Tiltakene skal søkes gjennomført uten at det går ut over den videre omstilling og modernisering av Forsvaret og dets operative evne. Den omfattende omleggingen av Forsvaret de senere år, har bidratt til å skape et bedre norsk forsvar. Merforbruket i FMO i 2004 vil ikke endre på de vedtatte omleggings- og moderniseringsmålene for inneværende planperiode (2002-2005). Klikke her for å lese St. meld. nr. 29 (2004-2005) Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Martin Lohne Telefon 23096023 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.