STORTINGSMELDING OM ØKONOMISK STYRING I FORSVARET

Nr.: 22/2006 Dato: 07. april 2006 Regjeringen legger i dag frem Stortingsmelding. nr. 10 (2005–2006) om økonomisk styring i Forsvaret. - Det har vært iverksatt en rekke tiltak for å forbedre styringen med budsjett og regnskap, og dette har gitt god effekt. Blant annet ble budsjettåret 2005 gjennomført uten noen form for overskridelser, og det har vært lagt ned et solid arbeid fra Forsvarets militære ledelse og alle ansatte, uttaler forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Stortingsmeldingen tar for seg det omfattende arbeidet som er gjennomført for å styrke økonomistyringen i Forsvaret. I tillegg til tiltak av mer generell karakter som bl.a. kompetanseoppbygging, er det iverksatt en rekke tiltak bl.a. innenfor områdene regnskap, lønn, anvisnings- og attestasjonsfullmakter, fakturaflyt, sporbarhet, materiellforvaltning og investeringsprosedyrer. De iverksatte tiltakene har hatt god effekt, med vesentlige forbedringer bl.a. innenfor områder som konsulentbruk, internkontroll, inkludert etablerte rutiner for oppfølging av identifiserte feil, rettidig betaling av fakturaer, korrekte lønnsutbetalinger og økonomistyring. Dette var også med på å sikre at Forsvarets militære organisasjon i 2005 ikke hadde merforbruk av budsjettmidler, verken samlet eller innenfor noen av budsjettkapitlene. Samtidig er det viktig å understreke at det fortsatt gjenstår utfordringer. Det viktige arbeidet som er gjennomført må følges opp og videreutvikles som del av den videre omstillingen av Forsvaret. Stortingsmeldingen inneholder også to saker til informasjon: Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller I juni 2004 vedtok Stortinget at de deler av Forsvarets logistikkorganisasjon/Tunge verksteders virksomhet, samt annen forsvarsvirksomhet, som er avhengig av flystripen på Kjeller, flyttes til Gardermoen. Flytting av virksomheten fra Kjeller har forutsatt godkjenning av nødvendig prøveflyving fra Gardermoen. Nylig informerte Samferdselsdepartementet om at flytting av Forsvarets aktiviteter til Gardermoen vil komme i konflikt med avviklingen av sivil luftfart. Flyttingen lar seg derfor ikke realisere. Dette vil også kunne få konsekvenser for vedtaket om flytting av 335-skvadronen fra Gardermoen til Rygge. Konsekvensene er foreløpig ikke ferdig utredet. Basedriften ved Haakonsvern Stortinget ble i St.prp. nr. 42 (2003–2004) informert om et pilotprosjekt for eventuell samlet bortsetting av basedriften ved Haakonsvern. Bakgrunn var at Forsvarssjefen, i sin militærfaglige utredning av 2003, anbefalte å vurdere samlet bortsetting av basedrift som et pilotprosjekt, og Haakonsvern ble anbefalt som pilot. Regjeringen anser det som ikke ønskelig å foreta en samlet bortsetting av basedriften ved Haakonsvern. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Kåre Helland-Olsen Telefon 23096024 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.