Styrker Bergen som forsvarsby

Nr.:25/2008
Dato:07. oktober 2008
Regjeringen fortsetter satsingen på Bergen som Sjøforsvarets hovedbase. Bergen og Haakonsvern styrkes i forslaget til forsvarsbudsjett for 2009.

- I tråd med den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, kraftsamler vi sjøforsvarets virksomhet i Bergensområdet. For å oppnå et forsvar med balanse mellom struktur, oppgaver og ressurser, vil vi samle aktiviteten i færre, men sterkere baser. Haakonsvern orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase, og vil bli ytterligere styrket i 2009, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Bergen vil få ytterligere virksomhet i 2009. Generalinspektøren for Sjøforsvaret med stab flytter fra Oslo, og befalskolen for Sjøforsvaret flytter fra Horten. På sikt skal også Sjøforsvarets rekruttutdanning ved KNM Harald Haarfagre på Madla flyttes til Bergen.
- Samling av all utdanningsvirksomhet i Sjøforsvaret øker muligheten for å skape og opprettholde et moderne utdanningstilbud innenfor alle relevante områder, sier forsvarsministeren.

Nye fartøyer
Innfasing av Fridtjof Nansen-klasse fregatter og Skjold-klasse MTB-er vil ha hovedprioritet i Sjøforsvaret i 2009, mens den øvrige fartøysstrukturen opprettholder aktivitetsnivået. Det skal også gjennomføres to prosjekter for henholdsvis kapasitetmessig videreutvikling og videre oppdatering av ULA-klassen ubåter. Dette vil medføre fortsatt høy aktivitet ved Sjøforsvarets baser i Bergen.
I forbindelse med omlegging i Sjøheimevernet (SHV) vil også SHV-kommandoen og én SHV-gruppe lokaliseres til Haakonsvern.

Bygger i Bergen
På Haakonsvern er det i 2009 satt av rundt 290 mill. kroner til ulike byggeprosjekter, blant annet logistikksenter, til Kysteskadrens driftsstab, militært treningsanlegg og til infrastruktur og fjernvarme. Utover allerede godkjente prosjekter for eiendom, bygg og anlegg ved Haakonsvern er det i perioden 2009-12 planlagt å starte opp prosjekter i Bergensområdet med en samlet størrelse på ca. 770 mill. kroner.

Som et ledd i vedlikehold av nasjonale festningsverk er det i 2009 planlagt å utbedre murene ved Vestre Kurtine på Bergenhus festning.

Postadresse
Kontoradresse
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Marita I. Wangberg
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no