Styrker forsvarsmusikken og utbedrer festninger

Nr.:27/2008
Dato:07. oktober 2008
- Vi forsvarer vår kulturarv, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Regjeringen foreslår en økning på 7 millioner kroner til Forsvarets musikk i 2009. Samtidig økes vedlikeholdsarbeidet ved festningsverkene.

Det bevilges totalt 78 millioner kroner til Forsvarsbyggs vedlikehold av festningene. Av disse går 24 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold ved en del av festningene.

- Kultur er det som bygger identiteten til både enkelmennesker og nasjoner, og kultur er det som binder samfunnet vårt sammen. Jeg vil si at uten kultur har vi intet å forsvare. Det er derfor svært viktig at vi tar vare på vår kulturarv, også gjennom forsvarsmusikken og festningene, sier forsvarsministeren.

Sterk tradisjonsbærer
Regjeringen foreslår å styrke budsjettet til Forsvarets musikk med 7 mill. kroner i 2009. Med dette fortsetter regjeringen sin satsing på forsvarsmusikken. Regjeringen har økt bevilgningene til Forsvarets musikk med 21,5 mill. kroner over fire år.
- Forsvarets musikk er viktig, både som tradisjonsbærer og som representant for den historiske kulturarven som Forsvaret ønsker å videreføre. Forsvarets musikk er også en viktig kulturbygger. Gjennom sine opptredener, både i inn- og utland, bidrar de til å skape, vedlikeholde og utvikle kulturen i Forsvaret, sier forsvarsministeren.

Festningene trenger vedlikehold
Forsvarsdepartementet yter et årlig tilskudd til de nasjonale festningsverkene. Tilskuddet skal, sammen med leieinntekter fra brukerne av festningene, dekke kostnadene for å ivareta festningsverkene. For 2009 foreslås det avsatt 54 mill. kroner til dette formålet, noe som er en økning på 4 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2008.
En tilstandsvurdering av samtlige nasjonale festningsverk, som var ferdig i år, avdekket et betydelig vedlikeholdsbehov som ikke kan dekkes over de årlige bevilgningene. Det er derfor nødvendig å tilføre midler over tid til ekstraordinært vedlikehold av festningsverkene. For 2009 er det foreslått avsatt 24 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold av festningsmurer og bygg som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet.
- Norges nasjonale festningsverk skal fremstå med verdighet og ivaretas gjennom verdibevarende og tilstandsbasert vedlikehold, understreker forsvarsministeren.
Regjeringen ønsker å gjøre Akershus festning til et levende byområde, og vil styrke arbeidet til stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur. Støtten til stiftelsen foreslås økt med 0,2 mill. kroner, til ca. 1,3 mill. kroner.
Fakta: Utbedring av nasjonale festningsverk
Regjeringen foreslår i 2009 å starte disse arbeidene:

Kongsvinger festning: Starte sikrings-/utbedringsarbeider på murene ved Kongens batteri, Wedels batteri og i Sortiport Sør. Det arbeides også med et prosjekt for å renovere en kaserne til brukt for kurs og konferanser.

Fredriksten festning: Starte fjellsikring og utbedring på de mest utsatte/ustabile deler av festningsmurene og reparasjon av tak.

Oscarsborg festning: Starte sikringstiltak, blant annet utbedring av hovedkaia på Håøya, samt sikre/utbedre murene på Seiersten skanse i Drøbak.

Akershus festning: Utbedring av murene fortsetter. I 2009 vil de påbegynte arbeidene ved Prins Carls bastion avsluttes, og utbedring av murene på Kronprinsens bastion starte opp.
Bergenhus festning: Sikring/utbedring av murene ved Vestre Kurtine.

Kristiansten festning: Sikring av Dronningens bastion og Den dobbelte tenaljen, samt sikring/utbedring av muren ved Kronprinsens bastion.

Vardøhus festning: Nasjonale festningsverk, som er en del av Forsvarsbygg, vil arbeide med en helhetlig plan for bruk av festningen som møtested mellom Forsvaret og det sivile samfunnet, herunder ulike kulturer i området.

Postadresse
Kontoradresse
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Marita I. Wangberg
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no