Styrker Hæren i Hedmark

Nr.:26/2008
Dato:07. oktober 2008
Regjeringen foreslår en fortsatt styrking av Hæren i sitt forslag til statsbudsjett for 2009. – Hæren skal få større utholdenhet, og vi ønsker å fortsette bemanningsøkningen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Østerdalen garnison videreføres som et av Hærens to tyngdepunkt. Regjeringen ønsker å bedre den operative virksomheten, og har styrket Hæren betydelig de senere årene.
- Vi viderefører denne linjen også i 2009, og Hærens budsjett økes reelt med 87 millioner kroner. Hæren har dermed fått en bevilgningsvekst på 767 millioner kroner over fire år. Regjeringen legger dermed blant annet til rette for en fortsatt økning av bemanningen i Hæren, sier forsvarsministeren.

Noen av disse stillingene vil komme i Østerdalen garnison.

Bygger forlegninger
I Østerdalen garnison, som omfatter Rena og Terningmoen leire, er det i 2009 avsatt rundt 140 mill. kroner til forlegninger for befal og vervede, til befalsboliger og Rena tekniske verksted. Utover ovennevnte allerede godkjente EBA-prosjekter i garnisonen, er det i perioden 09-12 planlagt å starte opp prosjekter med en samlet størrelse på rundt 260 mill. kroner. Dette inkluderer blant annet garasjer til Hærens reaksjonsstyrker. Totalt vil godkjente og planlagte prosjekter i Østerdalen garnison beløpe seg til om lag 400 mill. kroner.
Fortsetter arbeidet med Regionsfelt Østlandet
Arbeidene for å ferdigstille Regionfelt Østlandet (RØ) fortsetter i 2009. Regionfeltet vil bli brukt til å øve skarpskyting, manøvrering og samvirke mellom ulike enheter. Arbeidet med prøve- og forsøksanleggene vil ferdigstilles i 2009, mens baneanlegget i angrepsfelt nord og planleggingen av langdistanseplasser vil fortsette. Som følge av at Regionfelt Østlandet er tatt i bruk, vil Hjerkinn skytefelt ikke bli benyttet fra 2009.
Miljø
Satsing på bioenergi i Rena leir fortsetter i 2009 i henhold til planen. Det benyttes vannbåren varme i leiren, noe som legger godt til rette for bruk av bioenergi som energikilde.

Ivaretakelse av veteraner
Forsvaret har tatt over Bæreia ved Kongsvinger, og vil benytte stedet til velferds- og rekreasjonssenter for Forsvarets veteraner. Det vil i 2009 bli utarbeidet en plan for fremtidig bruk av stedet.

Kongsvinger festning
Som et ledd i satsingen på utbedring av de nasjonale festningsverkene, er det ved Kongsvinger festning planlagt å starte sikrings- og utbedringsarbeider på murene ved Kongens batteri, Wedels batteri og i Sortiport Sør. Utover dette arbeides det også med et prosjekt for å renovere en kaserne til brukt for kurs og konferanser.

Postadresse
Kontoradresse
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Marita I. Wangberg
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no