Tiltaksplan for å styrke etisk regelverk ved personelloverganger

Nr.: 5/2004 Dato: 4. mars 2004 TILTAKSPLAN FOR å STYRKE ETISK REGELVERK VED PERSONELLOVERGANGER (4. MARS 2004) FORSVARSDEPARTEMENTET VIL SETTE I VERK EN EGEN TILTAKSPLAN FOR å STYRKE DE ETISKE RETNINGSLINJENE FOR ANSATTE I FORSVARSSEKTOREN SOM GåR OVER I STILLINGER I DET PRIVATE NæRINGSLIV. TILTAKENE, SOM BLIR IVERKSATT FOR å UNNGå UHELDIGE HABILITETSSITUASJONER, INKLUDERER BLANT ANNET EN ETISK BESTEMMELSE I ALLE ARBEIDSKONTRAKTER OG EN VIDEREUTVIKLING AV ETISKE GRUNNREGLER. Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som er ansvarlig fagdepartement når det gjelder statens arbeidsgiverpolitikk, er i gang med oppfølgingen av St.meld. nr. 11 (2000-2001) Om forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre samfunnsaktører. AAD vurderer i dette arbeidet et karanteneregelverk for statlig sektor, og AAD tar sikte på å ferdigstille bestemmelsene innen utløpet av første halvår 2004. Forsvarsdepartementet vil derfor avvente AADs regelverk før karantenebestemmelser innføres i Forsvarets arbeidskontrakter. I mellomtiden vil FD iverksette en egen tiltaksplan for å styrke det etiske regelverket ved personelloverganger. Tiltakene inkluderer innføring av en generell etisk bestemmelse i alle arbeidskontrakter i FD og Forsvaret. Bestemmelsen vil vise til gjeldende lover og retningslinjer, og det vil fremgå at arbeidstakeren skal utvise særlig aktsomhet overfor private aktører som i løpet av de siste to årene har vært ansatt i FD eller Forsvaret. Som en del av tiltaksplanen har departementet også videreutviklet sine etiske grunnregler om blant annet taushetsplikt, varsomhet, habilitet og lojalitet. De etiske grunnreglene og den generelle etiske bestemmelsen i arbeidskontraktene vil bli gjort kjent i departementet og Forsvaret ved jobbintervjuer, tiltredelsessamtaler, på kurs for nytilsatte, ved medarbeidersamtaler og i sluttintervjuer. De etiske grunnreglene vil videre bli synliggjort gjennom departementets Personalpolitiske retningslinjer og prinsipper for ledelse, og i Forsvarets Personalhåndbok. Videre vil reglene bli lagt ut på internett på FDs hjemmeside på Odin, og på Forsvarsnett, samt på departementets og Forsvarets intranett. - Oppdrag om iverksettelse av disse tiltakene er allerede gitt til Forsvarsstaben, Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Jeg har satt en frist for iverksettelse av tiltakene ved utløpet av mai i år, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er det nedfelt egne etiske retningslinjer for Forsvarets anskaffelsesrelaterte virksomhet i "Bestemmelser vedrørende anskaffelser i Forsvaret" (BAF). Det arbeides nå med fastsettelse av et nytt Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF) og i dette vil de etiske retningslinjene bli videreført og ytterligere utdypet. I utkastet til ARF, slik det nå foreligger, heter det blant annet at "Det skal utvises særlig aktsomhet overfor leverandører som i løpet av den senere tid har tilsatt personell som i løpet av de siste to år har vært ansatt i Forsvaret." I utfyllende kommentarer til ovennevnte punkt er følgende anført: "Fra Forsvarets side må det tas spesielle hensyn i anskaffelsesprosessen ved evaluering og tildeling av kontrakt. Det kan være aktuelt å frita personell i Forsvaret fra å delta i slike oppgaver, der de har vært nære kolleger med den/de som representerer en eller flere aktuelle leverandører..." For å ytterligere rette fokus på personelloverganger fra Forsvaret til det private næringsliv, vurderer Forsvarsdepartementet også å ta inn i anskaffelsesregelverket et krav om en orientering til leverandørene ved Forsvarets anskaffelser, i tråd med de etiske retningslinjene i anskaffelsesregelverket. I orienteringen skal det fremgå at leverandører ikke skal involvere tidligere forsvarsansatte i anskaffelsesprosessen på en slik måte at habilitetskonflikter kan oppstå eller slik at tidligere forsvarsansatte settes i en posisjon der de kan komme i konflikt med avgitt taushetserklæring. MED DE TILTAKENE OG DEN TILTAKSPLANEN SOM HER ER OMTALT øNSKER FD å OPPNå EN BEDRE ETTERLEVELSE AV GJELDENDE LOVER OG RETNINGSLINJER, I TILLEGG TIL å SKAPE YTTERLIGERE BEVISSTHET RUNDT DE PROBLEMSTILLINGER PERSONELLOVERGANGER FRA FD OG FORSVARET TIL DET PRIVATE NæRINGSLIV REISER. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/04/20040304BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/04/20040304BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker