UTNEVNELSER OG BEORDRINGER I STATSRÅD 27. JUNI 2008

I Statsråd i dag 27. juni 2008 er følgende vedtatt:
• Generalløytnant Harald Sunde beordres til sjef for Felleoperativ hovedkvarter
• Generalløytnant Arne Bård Dalhaug beordres til stillingen som sjef for Militærmisjonen i Brussel
• Kontreadmiral Jan Eirik Finseth utnevnes til viseadmiral i Sjøforsvaret til stillingen som sjef for Forsvarsstaben
• Flaggkommandør Haakon Stephen Bruun-Hanssen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret til stillingen som Generalinspektør for Sjøforsvaret

Utnevnelser og beordringer skjer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
Generalløytnant Harald Sunde vil fra 1. september lede arbeidet med flyttingen av Forsvarets fellesoperative hovedkvarter til Reitan, samtidig som han fortsetter i stillingen som Sjef Militærmisjonen i Brussel.


Priv til red

Generalløytnant Harald Sunde (født 1954)
Han har gjennomført krigsskole II, Hærens stabsskole I, Führungsakademie der Bundeswehr, United States Army War College International Fellows Program og Forsvarets høgskoles informasjonskurs, i tillegg til en rekke fagrelaterte kurs i inn- og utland. Han ble utnevnt til generalløytnant 15. november 2006.

Generalløytnant Harald Sunde har i tillegg til variert tjenesteerfaring fra egen våpengren, blant annet tjenestegjort som instruktør ved Hærens stabsskole, nestkommanderende og sjef for Hærens jegerskole, Chief of Staff ved Nordic Polish Brigade/IFOR, sjef for Brigaden i Sør-Norge, Staff Officer ved Forsvarskommando Sør-Norge/HQ NORTH, Kavaleriinspektør, sjef for Søndenfjeldske dragonregiment, Assistant Chief of Staff ved RHQ AFNORTH/J 5/9 Division/Brunssum, kommandør for Landstridskreftene ved Fellesoperativt hovedkvarter samt sjef for avdeling for Operasjons- og beredskapsplanlegging i Forsvarsdepartementet. Siden 15. november 2006 har generalløytnant Harald Sunde tjenestegjort som sjef for Militærmisjonen i Brussel.

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug (født 1954)
Han har gjennomført krigsskole, Hærens stabsskole I og II, United States Army Command and General Officer Course og United States Army War College. I tillegg har han gjennomført Statsvitenskap grunn- og mellomfag og oppnådd graden candidatus magister. Han ble utnevnt til generalløytnant 18. mars 2005.

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug har i tillegg til variert tjenesteerfaring innen egen forsvarsgren blant annet tjenestegjort som instruktør ved Hærens stabsskole, i sekretariatet i Forsvarskommisjonen av 1990, bataljonssjef for Infanteribataljon/Skjold garnison, sjef for Skjold garnison, prosjektoffiser i program ARGUS og sjef for Operasjons- og driftsavdelingen i Forsvarets overkommando/Fellesstaben. Generalløytnant Arne Bård Dalhaug har ledet arbeidet med å utrede og gjennomføre implementeringen av et integrert Forsvarsdepartement og opprettelsen av Forsvarsstaben, og han har tjenestegjort som sjef for Avdeling for Forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. Siden 18. mars 2005 har han vært sjef for Forsvarsstaben og nestkommanderende i Forsvaret.


Kontreadmiral Jan Eirik Finseth (født 1956)
Han har gjennomført Sjøkrigsskolens operative linje, General Staff Officers Course (Navy) ved Führungsakademie der Bundeswehr i Tyskland, United States Naval War College og Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs i tillegg til en rekke fagrelaterte kurs i inn- og utland. Han ble utnevnt til kontreadmiral 2. april 2002.

Kontreadmiral Jan Eirik Finseth har variert tjenesteerfaring innen egen forsvarsgren. Han har blant annet tjenestegjort som nestkommanderende og fortsjef ved Grøtsund fort, operasjonsoffiser ved Forsvarets overkommando/Operasjonsstaben, studieveileder ved Sjøforsvarets stabsskole, assisterende Forsvarsattaché og Marineattaché ved ambassaden i London, kontorsjef i Forsvarets overkommando/Sjøforsvarsstaben/Strategikontoret og senior stabsoffiser ved Forsvarets overkommando/Sentralstaben/Strategi- og langtidsplanavdelingen, avdelingssjef i Forsvarets overkommando/Operasjonsstaben/Logistikkavdelingen, Kystartilleriinspektør, sjef for KNM Tordenskjold og sjef for Landsdelskommando Nord-Norge. Kontreadmiral Jan Eirik Finseth har siden 1. august 2003 tjenestegjort i stillingen som Generalinspektør for Sjøforsvaret.


Flaggkommandør Haakon Stephen Bruun-Hanssen (født 1960)
Han har gjennomført Sjøkrigsskolen, Sjøforsvarets stabsskole I, Royal Netherlands Long Staff Course og Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs, i tillegg til en rekke fagrelaterte kurs i inn- og utland. Han ble utnevnt til flaggkommandør 23. nov 2006.

Flaggkommandør Haakon Stephen Bruun-Hanssen har blant annet tjenestegjort som skipssjef på undervannsbåt, tjenestegjørende offiser i Forsvarets overkommando/Sjøforsvarsstaben/Planavdelingen, studieleder ved Forsvarets stabsskole/Sjøforsvarsavdelingen, assisterende hovedlærer ved Forsvarets stabsskole/Avdeling for militærmakt og doktrine og sjef for Sjøoperasjonssenteret ved Fellesoperativt hovedkvarter. Siden november 2006 har han tjenestegjort i stillingen som stabssjef i Sjøforsvarsstaben.

Utnevning av kontreadmiral Jan Eirik Finseth til viseadmiral i Sjøforsvaret, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer, til stillingen som sjef for Forsvarsstaben.