AKSJEKJØP

Bonheur ASA har kjøpt 584.800 aksjer i Ganger
Rolf ASA til kr 185,- per aksje. Bonheur vil
etter kjøpet eie 18.606.132 aksjer i Ganger
Rolf, tilsvarende 51,28% av aksjekapitalen.

For ytterligere informasjon, se www.newsweb.no

Bonheur ASA har kjøpt 584.800 aksjer i Ganger
Rolf ASA til en gjennomsnittlig pris på kr 185
per aksje. Bonheur vil etter kjøpet eie
18.606.132 aksjer i Ganger Rolf, tilsvarende
51,28 % av aksjekapitalen.

I og med at Bonheurs eierandel i Ganger Rolf med
dette vil overstige 50% vil den regnskapsmessige
behandlingen av investeringen i Ganger Rolf
endres. Bonheur har tidligere behandlet sin
investering i Ganger Rolf som en tilknyttet
virksomhet. Fra og med 4. kvartal 2006 vil
Ganger Rolf bli et konsolidert datterselskap av
Bonheur. Regnskapsmessig vil dette være en
foretaksintegrasjon under dominerende
aksjonærinnflytelse (`common control`) av
private Fred. Olsen interesser og bokførte
verdier vil bli lagt til grunn for de
konsoliderte regnskaper. Selskapet vil
utarbeide sammenlignbare tall for tidligere
perioder.

Kontaktperson: Finansdirektør Mårten Lunde,tel.
+47 22 34 10 00

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.