Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende
til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort
tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelloven § 5-11
første ledd.

Vedlagt følger årlig oversikt for Ganger Rolf ASA for perioden
01.04.2008-31.03.2009.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker