FASTSETTELSE AV ÅRSREGNSKAP 2006

Styret i Ganger Rolf ASA har vedtatt forslag til
endelig årsregnskap for 2006 som også har vært
forelagt selskapets representantskap for
uttalelse. Regnskapet inneholder enkelte mindre
endringer i forhold til foreløpig årsregnskap som
ble offentliggjort 16. februar 2007. I sum er
resultatet forbedret med 7,1 millioner.
Resultatet for 2006 utgjorde dermed 702,1
millioner.

En tabellarisk oppsummering er vedlagt på
www.newsweb.no

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker