IFRS-EFFEKTER FRA FRED. OLSEN ENERGY ASA

Se vedlagte hovedmeldingDet vises til dagens offentliggjøring av Fred. Olsen
Energys` (FOE) resultat for 4. kvartal og foreløbige
årsmelding for 2004.

I resultatfremleggelsen ble det gitt en oversikt over de
effekter FOE forventer i forbindelse med innføring av
regnskapsrapportering i IFRS. Et relevant utdrag fra FOE`s
kvartalsmelding er inkludert nederst i denne meldingen.

Ganger Rolf konsoliderer sin andel av egenkapital og netto
resultat i FOE etter egenkapitalmetoden. I henhold til
norsk regnskapsstandard omfattet dette både direkte og
indirekte eide aksjer i FOE, totalt 31.6%. Ved
konsolidering i henhold til IFRS, er det bare eierandelen
som er direkte eiet som gir grunnlag for konsolidering.
Ganger Rolf`s eierandel som gir grunnlag for konsolidering
av FOE`s egenkapital og netto resultat reduseres således
til 30.3%.

Når FOE har rapportert forventede effekter av IFRS relatert
til Anleggsmidler, Pensjoner, Utsatt Skatt og Finansielle
Instrumenter, vil i utgangspunktet de tilsvarende effekter
gjøre seg gjeldende i Ganger Rolf med et beløp tilsvarende
selskapets direkte eierandel.

For balanseposten Anleggsmidler er imidlertid situasjonen
noe annerledes i og med at tre av FOE`s rigger tidligere
var eiet av Ganger Rolf og Bonheur med 50% hver. I henhold
til norsk regnskapsstandard vedrørende konserninterne salg,
beholdt både Ganger Rolf og Bonheur i balansen sin relative
andel av riggenes historiske kostpris etter salget i 1997,
mens FOE på sin side, brukte kjøpspris som balanseverdi.
Riggene har således hatt ulik balanseverdi i henholdsvis
Ganger Rolf/Bonheur og FOE.

Ved overgang til IFRS har FOE valgt å legge til grunn
markedsverdier per 1. januar 2004 som kostpris ved
implementering. Dette valget vil for FOE medføre en
reduksjon av netto bokførte verdier per 1. januar 2004 med
ca. 2.7 milliarder. Effekten av disse forhold for Ganger
Rolfs vedkommende, forventes å utgjøre 593 millioner. Som
det fremgår av FOE`s melding nedenfor, har markedsverdien
av selskapets mobile offshoreenheter til sammenligning økt
med ca 20% siden 1. januar 2004.

For de øvrige postene (Pensjoner, Utsatt Skatt og
Finansielle Instrumenter) forventes reduksjonen i bokført
egenkapital i Ganger Rolf å utgjøre totalt 87 millioner.

I forbindelse med implementering av en IFRS balanse per 1.
januar 2004 som omtalt ovenfor, har FOE meldt at dette vil
redusere avskrivningsbelastningen for 2004 med 180
millioner. For Ganger Rolf vil den tilsvarende reduksjonen
bli 30 millioner.

Forøvrig vil Ganger Rolf påvirkes av enkelte andre forhold
ved overgang til IFRS, inkludert vurderingen av andre
anleggsmidler i selskapet. Dette vil det bli redegjort for
i forbindelse med selskapets resultatfremleggelse den 15.
februar 2005.

Kontaktpersoner:
Mårten Lunde / Jan Erik Bjoner tlf 22341000Utdrag fra FOE`s 4. kvartalsmelding og foreløpbige resultat
for 2004:

` IFRS (International Financial Reporting Standards)
Fred. Olsen Energy ASA vil fra 2005 utarbeide sine
regnskaper i henhold til IFRS (International Financial
Reporting Standards). Implementeringen av de nye
standardene vil medføre endringer i forhold til dagens
Norske regnskapsstandard (NGAAP). De forløpige ulikhetene
kan oppsummeres som følger:

? Anleggsmidler
Historisk har selskapet bokført sine mobile offshore
enheter til historisk kost og avskrevet enhetene over
antatt økonomisk levetid. Under IFRS 1, First-time Adoption
of International Financial Reporting Standards, har
selskapet vurdert to alternative implementeringsmetoder;
enten å fortsette å benytte historisk kost minus
avskrivninger eller å benytte markedsverdi (megleranslag)
av enhetene ved implementeringstidspunktet (1. januar 2004).

Selskapet har valgt å bruke markedsverdi av sine enheter
ved tidspunktet for implementering og markedsverdi vil
derfor bli benyttet som antatt kostpris ved
implementeringsdato. Valget vil medføre en reduksjon av
netto bokførte verdier pr 1. januar 2004 med ca. 2,7
milliarder. På grunn av justeringen av bokførte verdier vil
avskrivningene for 2004 bli redusert med ca. 180 millioner.

Til sammenligning har markedsverdien av selskapets mobile
offshore enheter økt med ca 20 % siden
implementeringsdatoen (1. januar 2004), basert på
megleranslag innhentet ved slutten av 2004.

? Pensjoner
Historisk har mulige pensjonsforpliktelser, inklusive
akkumulerte aktuarberegnede gevinster og tap, blitt
referert til i årsrapporten under notene. Det meste av
forpliktelsene er relatert til pensjonsforpliktelser
knyttet til Harland & Wolff i Belfast, Nord Irland som ikke
har regress mot øvrige selskaper innen Fred. Olsen Energy-
gruppen.

Under IFRS 1: First-time Adoption of International
Financial Reporting Standards, har selskapet valgt å
benytte akkumulert aktuarberegnet gevinst og tap til
beregning av forpliktelser ved transaksjonstidspunkt. Dette
vil medføre en justering av pensjonsforpliktelser i den
konsoliderte balansen med ca. 285 millioner.

? Finansielle instrumenter:
Selskapet har valgt å bruke IAS 39: Financial Instruments:
Recognition and Measurement, fra
implementeringstidspunktet. Dette vil medføre at enkelte
renteinstrumenter som ikke kvalifiserer til å bli bokført
som sikringsinstrumenter under IFRS vil bli bokført til
markedsverdi på 81 millioner. Ikke nedskrivbare
lånekostnader vil i tillegg bli nedskrevet med 16 millioner.

? Utsatt skatt (Tonnasjeskatt-regimet):
Ved implementeringstidspunktet (1. januar 2004) har
selskapet beregnet visse utsatte skatteforpliktelser ved
bruk av en diskonteringsfaktor på 5 %. Under IAS 12: Income
Taxes, vil selskapet anvende en null-skatt rate for disse
utsatte skatteforpliktelsene. Dette vil medføre en
reduksjon av utsatte skatteforpliktelser på ca. 75
millioner.

Inklusive utsatt skatteffekt på finansielle instrumenter
som beskrevet overfor vil samlet reduksjon i utsatt skatt
utgjøre ca. 100 millioner.

Konsekvensen av implementeringen av IFRS vil medføre en
reduksjon av bokført egenkapital på ca. 3 milliarder.
Innføringen av IFRS standarden vil ikke få noen vesentlig
effekt under finansielle avtaler relatert til selskapets
låneportefølje.

Kvartalsregnskapet utarbeidet i henhold til IFRS inklusive
de ovennevnte IFRS-justeringene vil bli presentert når
selskapet legger frem resultatet for 1. kvartal 2005 (28.
april 2005).

Fra og med 1. januar 2005 vil enkelte datterselskaper endre
rapporteringsvaluta til USD fra NOK og GBP, noe som vil
medføre at selskapets største lånefasiliteter og eiendeler
vil bli nominert i USD. Selskapet konsernrapportering vil
fortsette å være i NOK.`

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.