RAPPORT 1. KVARTAL 2006

Driftsresultat (EBIT) i kvartalet var negativt
med 7,6 millioner (negativt 5,7 millioner).
Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 115,0 millioner
(negativt 90,1 millioner). Netto finansposter i
kvartalet var 56,7 millioner (11,0 millioner).
Konsolidert resultat før skatt i kvartalet ble
164,1 millioner (negativt 84,8 millioner).Rapport 1. kvartal 2006

Konsernregnskapet er avlagt etter internasjonale
regnskapsregler (IFRS). Delårsrapporten for 1.
kvartal 2006 er avlagt etter IAS 34 basert på
regnskapsstandarder, uttalelser og fortolkninger
gjeldende på regnskapsdato.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for 1. kvartal 2005 er i parentes.

FINANSIELL INFORMASJON
Driftsresultat (EBIT) som i prinsippet bare
gjenspeiler holdingsselskapets kostnader, var
negativt med 7,6 millioner (negativt 5,7
millioner). Som tidligere er alle vesentlige
selskaper og engasjementer konsolidert inn som
tilknyttede selskaper.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 115,0 millioner
(negativt 90,1 millioner). Av dette bidro First
Olsen Ltd. (FOL) med et resultat på 47,2
millioner (negativt 48,9 millioner) som omfatter
aktivitetene innenfor tank, flytende produksjon
og boreriggen Bulford Dolphin. Fred. Olsen
Energy ASA (FOE) ble konsolidert med et
resultat på 60,2 millioner (negativt 21,8
millioner) og Bonheur ASA med 17,8 millioner
(negativt 17,3 millioner). Cruise-segmentet ble
konsolidert med et resultat på 1,5 millioner
(1,5 millioner), vindkraft med et negativt
resultat på 2,8 millioner (positivt 14,7
millioner) og Comarit med et negativt resultat
på 6,4 millioner (negativt 8,6 millioner).

Netto finansposter i kvartalet var 56,7
millioner (11,0 millioner). Dette inkluderte en
gevinst på 54,1 millioner fra salget av Ganger
Rolfs Munch-malerier som ble gjennomført i
februar. Valutaterminkontrakter og
renteinstrumenter er verdsatt til markedsverdi
per 31. mars 2006.

Konsolidert resultat før skatt i kvartalet ble
164,1 millioner (negativt 84,8 millioner), en
forbedring på 248,9 millioner fra tilsvarende
kvartal i 2005.

ANNEN INFORMASJON
Generalforsamling avholdes 31. mai 2006 kl.14.00
i selskapets lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Vedlegg følger på www.newsweb.no

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker