RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

Hovedpunkter 1. kvartal 2010: (1.kvartal 2009 i parentes) o Nettoresultatet etter skatt var NOK 17,8 millioner (NOK 262,4 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 0,5 (NOK 7,8) o Foreslått betaling av utbytte med NOK 8,40 per aksje Finansiell informasjon Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets administrative kostnader, var negativt med NOK 10 millioner (negativt 10 millioner) i kvartalet. Alle aksjeposter av betydning er konsolidert som tilknyttede foretak. Morselskapet fremstår følgelig som et rent holdingselskap. Netto resultat fra tilknyttede foretak, som er bokført ved anvendelse av egenkapitalmetoden, var NOK 24 millioner (NOK 292 millioner) i kvartalet. Netto resultat omfatter eierandeler av resultatene i Fred. Olsen Energy ASA med datterselskaper (FOE) med NOK 83 millioner (NOK 304 millioner), Fred. Olsen Production ASA med datterselskaper (FOP) med negativt NOK 8 millioner (negativt NOK 8 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur som beløper seg til NOK 3 millioner (NOK 45 millioner). I løpet av kvartalet var 4 rigger av kontrakt, hvorav to på grunn av klassing. Andelen av netto resultat fra cruisevirksomheten var negativ med NOK 24 millioner (negativ 43 millioner), netto resultat fra virksomhetsområdet Shipping var negativt med NOK 20 millioner (negativt NOK 16 millioner) og netto resultat fra Fred. Olsen Renewables med datterselskaper (FOR) var negativt med NOK 23 millioner (positivt NOK 4 millioner). Netto finansposter i kvartalet var positivt med NOK 1 million (negativt NOK 29 millioner). Deler av forbedringen i netto finansposter skyldes en netto valutagevinst på NOK 5 millioner i kvartalet sammenlignet med et netto valutatap på NOK 17 millioner i 1. kvartal 2009. Netto resultat i kvartalet før skatt var NOK 16 millioner (NOK 253 millioner). Netto resultat etter estimert skatt var NOK 18 millioner (NOK 262 millioner) i kvartalet. Utbytte / Ordinær generalforsamling Når det gjelder ordinær generalforsamling i 2010, vil styret foreslå et utbytte på NOK 8,40 per aksje. Den ordinære generalforsamlingen er planlagt avholdt torsdag 27. mai 2010.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker