RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

 

Konsernregnskapet for 1. kvartal 2011 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2010 i parentes. Regnskapet er urevidert.

Hovedpunkter 1. kvartal 2011:

 

  • Resultat etter skatt var NOK 92 millioner (NOK 18 millioner)

  • Fortjeneste per aksje var NOK 2,70 (NOK 0,50)
  • Et datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA fikk en 10 måneders kontrakt for Borgholm Dolphin og en 6 måneders kontrakt for Borgsten Dolphin
  • Fred. Olsen Windcarrier AS inngikk en kontrakt om bygging av fire mannskapsbåter
  • Et datterselskap av Fred. Olsen Windcarrier AS inngikk en 6 måneders kontrakt for transport- og installasjonsfartøyet for offshore turbiner, ”Brave Tern” 
  • Foreslått utbyttebetaling for 2010 NOK 8,40 per aksje 


Finansiell informasjon

 

Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 10,9 millioner (negativt NOK 9,5 millioner).  Alle aksjeposter av betydning er konsolidert som tilknyttede selskaper.  Morselskapet fremstår følgelig som et rent holdingselskap.

Netto resultat fra tilknyttede selskaper, som er bokført ved anvendelse av egenkapitalmetoden, var NOK 116,9 millioner (NOK 24,0 millioner) i kvartalet.  Netto resultat omfatter andeler av nettoresultatene i Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 104,4 millioner (NOK 83,4 millioner), Fred. Olsen Renewables med datterselskaper med NOK 18,3 millioner (negativt NOK 23,4 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA på NOK 15,7 millioner (NOK 3,4 millioner).  Cruisevirksomheten rapporterte et negativt nettoresultat på NOK 4,2 millioner (negativt 24,3 millioner).  First Olsen Ltd (tankskip og Windcarrier) hadde et negativt resultat på NOK 18,0 millioner (negativt NOK 6,8 millioner) og Fred. Olsen Production ASA (FOP) med negativt NOK 1,9 millioner (negativt NOK 8,2 millioner).

Netto finansposter var i kvartalet negativt med NOK 29,5 millioner (NOK 1,1 millioner). 

Netto resultat før skatt var NOK 76,5 millioner i kvartalet (NOK 15,6 millioner).  Netto resultat etter estimert skatt var negativt NOK 91,5 millioner (positivt NOK 17,8 millioner).

 

 

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker