RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2010 OG FØRSTE HALVÅR 2010

Konsernregnskapet for 2. kvartal 2010 og første halvår 2010 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2009 i parentes.

Hovedpunkter 2. kvartal 2010:

  • Netto resultat etter skatt var negativt NOK 1,3 millioner (positivt NOK 290,3 millioner)
  • Vindkraftprosjektet på Lista ble tildelt investeringsstøtte fra Enova

 

Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 7,6 millioner (negativt NOK 5,9 millioner).  Alle aksjeposter av betydning er konsolidert som tilknyttede selskaper.  Morselskapet fremstår følgelig som et rent holdingselskap.

Netto resultat fra tilknyttede selskaper, som er bokført ved anvendelse av egenkapitalmetoden, var negativt NOK 7 millioner (positivt NOK 295 millioner) i kvartalet.  Netto resultat omfatter andeler av resultatene i Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 141 millioner (NOK 238 millioner), Fred. Olsen Production ASA (FOP) med negativt NOK 35 millioner (positivt NOK 6 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA på NOK 0 millioner (NOK 50 millioner).  Cruisevirksomheten rapporterte et negativt resultat på NOK 17 millioner (negativ 23 millioner).  First Olsen Ltd (tank) hadde et negativt netto resultat på NOK 2 millioner (positivt NOK 3 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper hadde et negativt netto resultat på NOK 31 millioner (positivt NOK 26 millioner).

Netto finansposter var i kvartalet NOK 15 millioner (NOK 8 millioner).  Økningen av netto finansposter skyldes blant annet høyere valutagevinster på NOK 18 millioner.

Netto resultat før skatt var NOK 0,2 millioner i kvartalet (NOK 297 millioner).  Netto resultat etter estimert skatt var negativt NOK 1,3 millioner (positivt NOK 290 millioner) i kvartalet.

EBIT for første halvår var negativt NOK 17 millioner (negativt NOK 16 millioner).  Netto resultat fra tilknyttede selskaper, bokført etter egenkapitalmetoden, var NOK 17 millioner (NOK 587 millioner) for første halvår.  Netto finansposter for første halvår var NOK 16 millioner (negativt NOK 21 millioner) og netto resultat etter skatt for første halvår var NOK 16 millioner (NOK 553 millioner).

 

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker