RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2009

Konsernregnskapet for 3. kvartal 2009 og per 3. kvartal 2009 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper (”konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 3. kvartal 2009: (Tall i NOK) o Nettoresultatet etter skatt var NOK 61 millioner (NOK 188 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 1,80 (NOK 5,36) o Virksomhetsområdet Cruise preget av sterkt rabatterte cruise for å oppnå det nødvendige passasjervolum o Resultatet til Offshore boring preget av periodiske klassinger i kvartalet Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 8,7 millioner (negativt NOK 8,5 millioner). Alle betydelige aksjeposter er konsolidert som tilknyttede selskaper. Følgelig er morselskapet et rent holdingselskap. Nettoresultatet fra tilknyttede selskaper, bokført ved bruk av egenkapitalmetoden, i kvartalet var NOK 90 millioner (NOK 169 millioner). Nettoresultatet inkluderer en andel av resultatet fra Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 144 millioner (NOK 140 millioner), Fred. Olsen Production ASA (FOP) med negativt NOK 4 millioner (positivt NOK 5 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA med NOK 11 millioner (NOK 32 millioner). Cruiseaktivitetene rapporterte et nettoresultat på NOK 5 millioner (negativt NOK 3 millioner). First Olsen Ltd. (tank) hadde et resultat på NOK 3 millioner (negativt NOK 7 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper hadde et nettoresultat negativt NOK 45 millioner (negativt NOK 5 millioner). Netto finansposter var i kvartalet negativt NOK 30 millioner (positivt NOK 36 millioner). Reduksjonen i netto finansposter skyldes delvis lavere renteinntekter og større disagio sammenlignet med 3dje kvartal 2008. Nettoresultatet før skatt var NOK 52 millioner (NOK 196 millioner) i kvartalet. Nettoresultatet etter estimert skatt i kvartalet var NOK 61 millioner (NOK 188 millioner). EBIT hittil i år utgjorde negativt NOK 25 millioner (negativt NOK 26 millioner). Netto resultat hittil i år fra tilknyttede selskaper, bokført ved bruk av egenkapitalmetoden, utgjorde NOK 677 millioner (NOK 462 millioner). Netto finansposter ble negativt NOK 51 millioner (positivt NOK 259 millioner), og netto resultat etter skatt ble NOK 614 millioner (NOK 630 millioner) hittil i år.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker