RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

Hovedpunkter 3. kvartal 2010:

  • Netto resultat etter skatt var NOK 170,9 millioner (NOK 61 millioner)
  • Fortjeneste per aksje var NOK 5,00 (NOK 1,80)
  • Overlevering av det første suezmax tankskipet fra Bohai Shipbuilding Industry

 

Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 7 millioner (negativt NOK 8 millioner).  Alle aksjeposter av betydning er konsolidert som tilknyttede selskaper.  Morselskapet fremstår følgelig som et rent holdingselskap.

 Netto resultat fra tilknyttede selskaper, som er bokført ved anvendelse av egenkapitalmetoden, var NOK 208 millioner (NOK 90 millioner) i kvartalet.  Netto resultat omfatter andeler av resultatene i Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 205 millioner (NOK 144 millioner), Fred. Olsen Production ASA (FOP) med NOK 12 millioner (negativt NOK 4 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA på NOK 30 millioner (NOK 11 millioner).  Cruisevirksomheten rapporterte et resultat på NOK 19 millioner (5 millioner).  First Olsen Ltd. (tank) hadde et negativt netto resultat på NOK 23 millioner (positivt NOK 3 millioner) og Fred. Olsen Renewables AS hadde et negativt netto resultat på NOK 23 millioner (negativt NOK 45 millioner).

 Netto finansposter var i kvartalet negativt NOK 39 millioner (negativt NOK 30 millioner). 

Netto resultat før skatt var NOK 162 millioner i kvartalet (NOK 52 millioner).  Netto resultat etter estimert skatt var NOK 171 millioner (NOK 61 millioner).

 EBIT hittil i år var negativt NOK 24 millioner (negativt NOK 25 millioner).  Netto resultat fra tilknyttede selskaper, bokført etter egenkapitalmetoden, var NOK 225 millioner (NOK 677 millioner) hittil i år.  Netto finansposter hittil i år var negativt NOK 23 millioner (negativt NOK 51 millioner) og netto resultat etter skatt hittil i år var NOK 187 millioner (NOK 614 millioner).

 

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker